Παράταση της προθεσμίας υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Με την εγκύκλιό του 215, ΑΔΑ Ω80Δ46ΜΤΛ6-9ΝΕ 30 Μαρτίου 2022 το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρεται στην:

Α. Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 με το άρθρο 21 του ν. 4915/2022(Α ́63):
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 376 του ν. 4700/2020 και προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Έως την 31η Μαΐου 2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.
  2. Η 1η Ιουνίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.
    Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2β του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 21 του ίδιου νόμου αρχίζει την 28η.2.2022.

Β. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 με το άρθρο 20 του ν. 4915/2022:
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 και προβλέπεται η 1η Ιουνίου 2022 ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α ́ 167) προεδρικό διάταγμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 2α του ν. 4915/2022, η ισχύς του άρθρου 20 του ίδιου νόμου αρχίζει την 28η.2.2022.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr.