Παράταση στην ηλεκτρονική καταχώρηση προσβασιμότητας κτηρίων

Με την απόφαση του Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31416/413 ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Ταγαράς, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1544 Τεύχος Β’ 1 Απριλίου 2022, έδωσε παράταση της προθεσμίας της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Συγκεκριμένα αποφάσισε την παράταση μέχρι την 10η.05.2022, της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της παρ. 10.α του άρθρου 26 του ν. 4067/2012, για την καταχώριση των στοιχείων των κτηρίων, στα οποία στεγάζονται οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθη- καν με το άρθρο 1 του ν. 4074/2012 (Α ́ 88), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 71 του ν. 4488/2017 (Α ́ 137). Με την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, ολοκλήρωση της καταχώρισης των κτηρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής προσβασιμότητας, αναστέλλονται αναδρο- μικά από την 1η.01.2021 και μέχρι την 31η.12.2022 οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012.