Σε εφαρμογή διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους

grafeio

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αποφαση του Υπουργού Επικρατείας κ. Κ. Πιερακάκη, για την διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων, που ορίζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης απόφασης.

Τα στοιχεία αντλούνται με σκοπό την ευχερέστερη και ταχεία αυτεπάγγελτη αναζήτηση και επιβεβαίωση των στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων που συναλλάσσονται με τον οικείο Δήμο και, ειδικότερα, για την αναζήτηση και επαλήθευση των βασικών στοιχείων φορολογικού μητρώου των προσώπων, για την επαλήθευση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη οφειλών προς τους Δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας, όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1174/2013 (Β’ 3398), αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ και σε ποιους δήμους διατίθεται η υπηρεσία

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/04/forologikomitroo.pdf