1.922.400€, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας

lefta

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με χρέωση του λογαριασμού του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», επιχορήγηση συνολικού ποσού 1.922.400,00€ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως και 30/06/2022

Δείτε ποιοι δήμοι επιχορηγούνται
https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/04/epixorigisiiel.pdf