Αναδιαμόρφωση του καταλόγου των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων

Εκδόθηκε απόφαση από το Υπ. Υγείας με σκοπό τον καθορισμό των νοσημάτων, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέ- χει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον ΕΟΔΥ με κάθε πρόσφορο δι- αθέσιμο μέσο και ιδίως με ψηφιακή καταγραφή και δια- σύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τηλεφωνική επικοινωνία, για κάθε κρούσμα νοσήματος του καταλόγου αυτού που υποπίπτει στην αντίληψή του.
Η αναζήτηση του ορισμού κρούσματος για κάθε νόσημα και του αντίστοιχου εντύπου «Δελτίο Δήλωσης Λοιμώδους Νοσήματος» γίνεται στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ειδικότερα για τη δήλωση νοσοκομειακών λοιμώξεων συμπληρώνεται το έντυπο «Δελτίο Υποχρεωτικής Δήλωσης Βακτηριαιμίας από Πολυανθεκτικούς Μικροοργανισμούς».

Δείτε τον κατάλογο