Αλλαγές στις διαγωνιστικές διαδικασίες λόγω διακοπής του ΕΣΗΔΗΣ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συβάσεων με έγγραφό της ενημερώνει ότι:
Α) από τo Σάββατο 16.04.2022 έως και την Δευτέρα 18.04.2022 και ώρα 14.30 μ.μ. περίπου
i) υπήρξε αδυναμία πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» πραγματοποιείται η πρόσβαση των χρηστών για το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι των ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, ΚΗΜΔΗΣ, Promitheus ESPDint και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.
ii) δεν ήταν διαθέσιμες οι λειτουργίες της αυτοματοποιημένης εγγραφής Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

B) Την Δευτέρα 18.04.2022 από ώρα 11:45 π.μ. περίπου έως και 13:00 μ.μ. περίπου
i) παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα σημαντικές καθυστερήσεις ή/και εμφάνιση σφαλμάτων κυρίως κατά την επισύναψη αρχείων σε προσχέδια προσφορών Οικονομικών Φορέων όσον αφορά το ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η πρόσβαση χρηστών
στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://nepps.eprocurement.gov.gr/
στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://publicworks.eprocurement.gov.gr/
στο ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2
στο Promitheus ESPDint πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://espd.eprocurement.gov.gr/
στις Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις πραγματοποιείται και απευθείας μέσω της διαδικτυακής διεύθυνσης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc- deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο κατάρτισης και υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών, κ.α., και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και ειδικότερα τα ανωτέρω σημεία (Α) και (Β), την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β ́/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους κατά την κρίση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί
α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)
β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής Υποβολής Προσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe – gov.gr»