Και το Ταμείο Ανάκαμψης στον προσυμβατικό έλεγχο

Με το Άρθρο 135 του νόμου 4926/22 (ΦΕΚ 82/20.04.2022 τεύχος Α’): Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις, προβλέπεται η υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Τροποποιείται η παράγραφος 3 άρθρου 324 ν. 4700/2020

Συγκεκριμένα το άρθρο 135 αναφέρει:

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α ́ 127) τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ρυθμιστικό της πεδίο και οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), καθώς και αυτές που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
    «3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγ- χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, συμπερι- λαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πό- ρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή
    τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.».
  2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.