Πρόσκληση για Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας

Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους δήμους των μητροπολιτικών κέντρων, τους μεγάλους και μεσαίους τους ηπειρωτικούς δήμους, τους δήμους πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και τους μεγάλους και μεσαίους νησιωτικούς δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» και σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, Δράση Σ.Α.Π. έκδοση Απρίλιος 2022.
H δράση εντάσσεται στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση εκτιμάται σε 13.622.640,00 € για το έτος 2022.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.


Δείτε εδώ τη πρόσκληση