Δημιουγείται Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών

Έγκρίθηκε Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών με σκοπό να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)1 και ισχύει.

Το Πρόγραμμα δομείται για λόγους διαχείρισης σε τρία (3) Υπο-Προγράμματα:
Α) Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ
Β) Υπο-Πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής
Γ) Υπο-Πρόγραμμα Περιβάλλοντος

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2021-2025.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε € 1.050.000.000 και διατίθεται στην προτεραιότητα «Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων» του στόχου Πράσινη Ανάπτυξη.

Το Υπο-Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ περιλαμβάνει έργα υποδομών αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ.

Επιλέξιμες Δαπάνες για το Υπο-Πρόγραμμα είναι:
α) Έργα για την επαναφορά των πληγεισών υποδομών αρμοδιότητας OTA σε κατάσταση ασφαλή και λειτουρ- γική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Έργα που στοχεύουν στην αιτιολογημένη βελτίωση της ανθεκτικότητας υφιστάμενων υποδομών αρμοδιότητας OTA σε εξαιρετικά ευάλωτες περιοχές.
γ) Έργα που αφορούν στην εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης νέων κινδύνων καταστροφών στις πληγείσες υποδομές αρμοδιότητας OTA προκειμένου να μετριαστούν/αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις μελλοντικών ακραίων κλιματικών γεγονότων.
δ) Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 55 «Πόροι – Οικονομική διαχείριση» του ν. 2218/1994, Κεφάλαιο Β’ «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης».

Φορείς Χρηματοδότησης είναι οι Περιφέρειες

Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) του Υπο-Προγράμματος ορίζεται η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού ΠΔΕ (Δι. Δι.Ε.Π).

Στην οικεία ΥΔ του κάθε Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) του ΕΠΑ εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης για τα έργα του Υπο-Προγράμματος με φορέα χρηματοδότησης την οικεία Περιφέρεια καθώς και πόροι του Υπο-Προγράμματος.

Διαβάτε το ΦΕΚ