Σε ποιους Δήμους ανατίθεται το πρόγραμμα κατασκηνώσεων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2107 ΤΕΥΧΟΣ Β’ 28 Απριλίου 2022 η απόφαση Αριθμ. 38499 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας για την ανάθεση οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Διοίκηση Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων
Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

  • Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου,
  • Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
  • Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Οικονομικού Συμβούλου.
    Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις δημόσιες και άλ- λες αρχές και λαμβάνει γνώση των εγγράφων, εγκυκλίων και υπολοίπων οδηγιών των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τα καθήκο- ντά του εκτελούνται από τον Αντιπρόεδρο.

Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνω- σης ρυθμίζεται λεπτομερώς από την υπ’ αρ. Ι. 5144/58 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με- ταγενέστερα και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων.

Άρθρο 5 Φιλοξενούμενοι
Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται:
A. παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, που έχουν ανάγκη πα- ραθερισμού. Από τις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους, τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (κοκίτης κ.λπ.) και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευ- ρωτικά νοσήματα (επιληψία κ.λπ.) σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 του άρθρου 1 του ν. 749/1948.
Στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται και παιδιά με αναπηρίες, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κα- τάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης.
Β. Ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφό- σον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ. και δι- αθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατα- σκήνωσης.
Γ. Ενήλικοι με αναπηρίες εφόσον προσκομίσουν ιατρι- κή βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης.

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) γίνονται στους Δήμους που θα λειτουργή- σουν κατασκηνώσεις μέχρι την 15η Ιουνίου 2022.

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση πλαισιώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:
α) ένα συντονιστή,
β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά,
γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά,
δ) έναν γιατρό,
ε) έναν νοσοκόμο,
στ) έναν γυμναστή μέχρι 75 παιδιά,
ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυ-
χαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά,
η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χει-
ροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) έναν διαχειριστή,
ι) έναν βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα,
ιβ) έναν βοηθό μάγειρα,
ιγ) έναν αποθηκάριο,
ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοη-
θητικών εργασιών,
ιε) έναν φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας
ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση πλαισιώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:
α) ένα συντονιστή,
β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά,
γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά,
δ) έναν γιατρό,
ε) έναν νοσοκόμο,
στ) έναν γυμναστή μέχρι 75 παιδιά,
ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυ-
χαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά,
η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χει-
ροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά, θ) έναν διαχειριστή,
ι) έναν βοηθό διαχειριστή, ια) ένα μάγειρα,
ιβ) έναν βοηθό μάγειρα,
ιγ) έναν αποθηκάριο,
ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοη-
θητικών εργασιών,
ιε) έναν φυσιοθεραπευτή κατά το διάστημα φιλοξενίας
ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων ατόμων.

Για το έτος 2022 ο αριθμός των φιλοξενουμένων ανέρχεται σε 12.280 άτομα, ως ακολούθως:
Α) 7.550 παιδιά
Β) 1.670 ηλικιωμένοι
Γ) 3.060 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Δείτε στο ΦΕΚ σε ποιους Δήμος ανατίθεται η οργάνωση και η λειτουργία των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος για το έτος 2022