Δημοσιεύθηκε Οδηγός για τις συμπαιγνιακές πρακτικές στους διαγωνισμούς

Δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δείτε τον Οδηγό