40 εκατομμύρια για χωριστή διαλογή στους Δήμους της Αττικής

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απηύθυνε πρόσκληση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον ΕΔΣΝΑ για προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή δημοτικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής ύψους 40.000.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά σε νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων χωριστής συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018), το ισχύον ΕΣΔΑ (ΠΥΣ39/2020) και το Ν.4819/2021, αφορούν απόβλητα υλικά που δεν υπάγονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β του Ν.4819/2021, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την προσκληση δεν θα περιληφθούν στις προτάσεις του δικαιούχου οι Δήμοι ή οι περιοχές Δήμων που θα εξυπηρετηθούν από Πράσινα Σημεία ή/και Γωνιές Ανακύκλωσης ή/και δίκτυα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων ή συνδυασμό αυτών, προς κάλυψη των αναγκών του συνόλου ή μέρους του πληθυσμού του Δήμου, η χρηματοδότηση των οποίων με πόρους ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει ήδη εγκριθεί ή έχει υποβληθεί για έγκριση.

Επίσης δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες για την προμήθεια κάδων, απορριμματοφόρων και λοιπού συναφούς εξοπλισμού του δημοτικού δικτύου αποκομιδής (συλλογής/μεταφοράς) συμμείκτων αποβλήτων, βιοαποβλήτων και των ανακυκλωσίμων αποβλήτων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ του Ν.4819/2001 όπως ισχύει, καθώς και οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης παραγωγού / ΣΕΔ του Ν.4819/2001 όπως ισχύει.
Δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες για τη λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού και των συστημάτων πληροφορικής και για εργασίες συντήρησης, λειτουργίας ή αποκατάστασης υφιστάμενων μονάδων διαχείρισης αστικών αποβλήτων.