28 εκατομμύρια στους δήμους για τα σχολεία

28.050.000,00 €, αποδίδει στους Δήμους για τα Σχολεία το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29765/10-05-2022 Απόφαση με θέμα την: “Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους”.

Το ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Δείτε πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/05/sxoleia_kapB22.pdf