Απαλλάσσεται η Αστυνομία από την επίδοση εγγράφων, χρηματοδοτούν οι ΟΤΑ

Με νομοσχέδιο που έχει βγει σε διαβούλευση και με τον τίτλο:
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» γίνονται μετατροπές στον νόμο για την ενίσχυση της αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής από τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα το άριο 16 αναφέρει τα εξής:

Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος από τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020
Στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α’27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο αα) με την αντικατάσταση των περιφερειών από τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, αβ) την ένταξη του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής στους αποδέκτες της επιχορήγησης, αγ) ως προς τον σκοπό της επιχορήγησης των υπηρεσιών, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το αντικείμενο της επιχορήγησης σε είδος ή υπηρεσίες, γ) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο προς εναρμόνιση με τις αλλαγές στο πρώτο εδάφιο, δ) προστίθεται έκτο εδάφιο με το οποίο προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεά από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους που συναρτώνται με την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποκλειστικά εντός της διοικητικής επικράτειας του επιχορηγούντος νομικού προσώπου. Η ανωτέρω επιχορήγηση σε είδος ή υπηρεσίες αφορά συντηρήσεις, επισκευές, μεταποιήσεις κτηρίων, οχημάτων, πλωτών μέσων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών, αναλωσίμων, καυσίμων, καθώς και κάθε άλλου είδους ή παροχής υπηρεσιών, αναγκαίων για την κάλυψη των ως άνω λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών.

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για την κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών τους υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος του οικείου ΟΤΑ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 4368/2016 (Α 21).

Δωρεά οχημάτων και πλωτών μέσων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 199 του ν. 3463/2006 και το άρθρο 11 του π.δ. 242/1996 (Α’ 179) για την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών και αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων του δωρητή. »
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 19 Μαΐου και ώρα 21:30.