Καθυστερήσεις στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

ΘΕΜΑ: «Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ τη Δευτέρα 23.05.2022»
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι την Δευτέρα 23.05.2022 από ώρα 11:40πμ έως και 14:35μμ παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα μεγάλοι χρόνοι απόκρισης ή/και σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Σημειώνεται ότι, η πρόσβαση των χρηστών στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» και στα λοιπά υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πραγματοποιούνταν χωρίς πρόβλημα.

Με έγγραφο πιστοποιείται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, η τεχνική αδυναμία λειτουργίας τoυ υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ για το διάστημα 11:43πμ έως και 11:57πμ της Δευτέρας 23.05.2022, με αδυναμία πρόσβασης / σύνδεσης χρηστών στο υποσύστημα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο κατάρτισης και υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών, κ.α., και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση περί τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β ́/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους κατά την κρίση τους.

Διευκρινίζεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς
 που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
 που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα
Φορέα, με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού

Δείτε εδ΄β την ανακοίνωση
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2022/05/Υπ.-Ψηφιακής-Διακυβέρνησης-19816-ΕΞ-2022-23.05.2022.pdf