Και οι ΦΟΣΔΑ στην Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Κλιματικό Νόμο και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) με τους Δήμους και τους ΦΟΣΔΑ και τους φορείς κυκλικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 6 αναφέρει.
Συμμετοχή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών – Τροποποίηση άρθρου 89 ν. 4819/2021
Στο άρθρο 89 του ν. 4819/2021 (Α’ 129): α) στην παρ. 1 προστίθενται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνεργασίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) στους Φορείς που παρουσιάζουν την αδυναμία συμφωνίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 προστίθενται οι ΦΟΔΣΑ και τα ΣΣΕΔ, δ) στα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ. ισχύουν και για τους ΦΟΔΣΑ, και το άρθρο 89 διαμορψώνεται ως εξής:

Αρθρο 89
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών (Αρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

  1. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται α) από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) α’ βαθμού ή και β) από τους ΟΤΑ. α’ βαθμού σε συνεργασία με τον Οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και με δυνατότητα συνεργασίας με τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή και γ) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε συνεργασία με τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων ΟΤΑ., εφόσον υπάρχει έγγραψη συμψωνία αυτών με τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
  2. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται πενταετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ: α) των φορέων ΣΣΕΔ και των οικείων ΦΟΔΣΑ, με την προϋπόθεση ότι οι οικείοι ΦΟΔΣΑ έχουν συνάψει προγραμματική σύβαση με τους ΟΤΑ. α’ βαθμού ή β) των φορέων ΣΣΕΔ, των οικείων ΦΟΔΣΑ και των ΟΤΑ. α’ βαθμού, γ) των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤ.Α. α’ βαθμού ή δ) των Φορέων ΣΣΕΔ, των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση του ΟΤΑ. α’ βαθμού. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως, τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, ββ) το σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων των φορέων ΣΣΕΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ επιχειρησιακό σχέδιο των Φορέων ΣΣΕΔ, γγ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.
  3. Αν διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ ΦΟΔΣΑ και των φορέων ΣΣΕΔ ή ΟΤΑ. α’ βαθμού και των φορέων ΣΣΕΔ για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.
  4. Οι φορείς Ατομικών Συστημάτων Συλλογικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών μπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.
  5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84 εφαρμόζεται και για τις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή και των οικείων ΦΟΔΣΑ που προκύπτουν από την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ. Οι α.Τ.Α. α’ βαθμού ή και οι ΦΟΔΣΑ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστρσψής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.».