Τροπολογία για άρση αναδασώσεων

Μετροπολογία που κατέθεσε το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Κλιματικό Νόμο στο άρθρο 1 αναφέρει:

Άρση αναδασώσεων — Προσθήκη παρ. 5 και 6 άρθρου 44 ν. 998/19 79
Στο άρθρο 44 του ν. 998/1979 (Α’ 182), περί άρσης αναδασώσεων, προστίθενται παρ. 5 και ό ως εξής:
«5. Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ενώ στους δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικώς ή μερικώς εμφανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακτήρα και μορφή δάση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης και εκδίδονται αποφάσεις με τις οποίες ανακαλούνται ή τροποποιούνται οι σχετικές αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων.
Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες του πρώτου εδαφίου αναμορφώνονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (λ’ 182), με την υποχρεωτική διαγραφή των ως άνω εκτάσεων που δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.
Τα ανωτέρω ισχύουν από τη μερική ή ολική κύρωση των δασικών χαρτών.

  1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στις περιπτώσεις των εκτάσεων της παρ. 5. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν για αυτά εκδόθηκαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.».