Αποσύρεται το δημόσιο από την διεκδίκηση δασικών εκτάσεων χωρίς λόγο κτήσης

Με τροπολογία που κατάθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο Κλιματικό Νόμο όπου το Δημόσιο διεκδικεί εκτάσεις που η κυριότητα τους προκύπτει ότι είναι δασικές εκτάσεις γίνεται λύση εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολόγιο.
Συγκεκριμένα το Άρθρο 2 αναφέρει:

Ειδικότερες ρυθμίσεις κτηματογράψησης και Εθνικού Κτηματολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979

  1. Δηλώσεις εγγραπτέου δικαιώματος του άρθρου 2, αιτήσεις διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 και του άρθρου 6A και ενστάσεις του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), που έχουν υποβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με αντικείμενο το δικαίωμα κυριότητάς του σε ακίνητα που εμφανίζονται ως δάση στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες, όπως είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289), πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), το οποίο δικαίωμα θεμελιώνεται μόνο στο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων και όχι σε άλλο λόγο κτήσης, ανακαλούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή απορρίπτονται οίκοθεν από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράψησης, την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράψησης καιτην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, αντίστοιχα. Το Γραφείο Κτηματογράφησης, μετά την απόρριψη ή ανάκληση των δηλώσεων, αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, προβαίνει οίκοθεν στις απαραίτητες διορθώσεις των οικείων κτηματολογικών πινάκων καταχωρίζοντας ως κυρίους επί των παραπάνω ακινήτων τους ιδιώτες που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 2308/1995. Αν δεν έχει υποβληθεί δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος ή με βάση την υποβληθείσα δήλωση δεν Θεμελιώνεται επαρκώς το δικαίωμα για κάποιο από τα ακίνητα της παρούσας, αυτό εμψανίζεται στους προσωρινούς κτηματολογικούς Πίνακες με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη».
  2. Το Ελληνικό Δημόσιο Παραιτείται από τις ασκηθείσες αγωγές της παρ. 2 και τις ασκηθείσες αιτήσεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου ότου ν. 2664/1998 (Α’ 275) με αντικείμενο το δικαίωμα κυριότητάς του, σε ακίνητα που εμφανίζονται ως δάση στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση το άρθρο 67 του ν. 998/1979, πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 93 του ν. 4915/2022, όταν το δικαίωμα κυριότητας θεμελιώνεται μόνο στο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, επί των δασικών εκτάσεων και όχι σε άλλο λόγο κτήσης.

Τον Κλιματικό Νόμο με τις τροπολογίες μπορείτε να βρείτε εδώ