Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2607 Τεύχος Β’ 26 Μαΐου 2022 η απόφαση Αριθμ. 19316 ΕΞ 2022 του Υπουργού Επικρατείας κ. Πιερρακάκη με τίτλο:
«Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ- γικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».

Σύμφωνα με την απόφαση διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση στοιχείων Φυσικού Προσώπου» από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, με τις εξής μεθόδους:
• Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση το Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου (getAFMIdentification),
• Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) του φυσικού προσώπου (getADTIdentification),
• Επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του φυσικού προσώπου (getAFMConf ),
• Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) του φυσικού προσώπου (getAFMIdentificationExt) με επιπλέον πεδίο τον τύπο εγγράφου ταυτοποίησης, στο πληροφοριακό σύστημα «Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Ψηφιακής Δια- κυβέρνησης, με σκοπό τον έλεγχο ταύτισης των στοι- χείων μητρώου της ΑΑΔΕ με τα στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα στην αίτηση του για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.

Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.