Με Καναδικό Δείκτη η πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Εγκύκλο με θέμα την έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2022 εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στο πλαίσιο υποστήριξης της Διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και σε εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”(Υ.Α. 1299/7-4-2003 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν.3013/2002), καθώς και του εγκεκριμένου «Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ”» (4η έκδοση)1, θα συντάσσεται και εκδίδεται από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2022, Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο ανωτέρω χάρτης, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, που συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copernicus Emergency Management Service – Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές (EFFIS – European Forest Fire Information System), είναι καθημερινά διαθέσιμοι χάρτες για ολόκληρη την Ευρώπη και για χρονική περίοδο 1 έως 10 ημερών, με το προβλεπόμενο επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς. Tο EFFIS, μετά από μία δοκιμαστική φάση 5 ετών, υιοθέτησε το σύστημα του Καναδικού Δείκτη Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (Fire Weather Index) ως μέθοδο για την πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Ευρώπη.
Ο καναδικός δείκτης Καιρού Δασικών Πυρκαγιών (Fire Weather Index) βασίζεται αποκλειστικά σε μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας ανέμου σε ύψος 10 μέτρα από το έδαφος και 24ωρη αθροιστική βροχόπτωση, όπως καταγράφονται σε ημερήσια βάση κάθε μεσημέρι από μετεωρολογικούς σταθμούς εγκατεστημένους εντός δασικών οικοσυστημάτων. Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, το καναδικό σύστημα δείκτη καιρού πυρκαγιών, υπολογίζει έξι δείκτες. Οι τρεις αφορούν την εκτίμηση της περιεχόμενης υγρασίας της καύσιμης ύλης σε τρία επίπεδα του εδάφους και οι επόμενοι τρεις αφορούν δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς.

Η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς του EFFIS χαρτογραφείται σε 6 κατηγορίες (πολύ χαμηλή, χαμηλή, μέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή και ακραία).

Τονίζεται ότι ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δεν πρέπει να συγχέεται με τη χαρτογράφηση κινδύνου η οποία προσδιορίζεται στο Π.Δ.575/1980 (ΦΕΚ157 τευχ. Α) που εκδόθηκε σε εφαρμογή του αρθ.25 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ289 τευχ. Α).

Η εκπόνηση του Χάρτη θα ολοκληρώνεται μέχρι την 12:30 της προηγουμένης ημέρας από την ημέρα για την οποία αυτός θα ισχύει.

Το ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο θα εκτιμάται ο κίνδυνος στον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς θα είναι τα διοικητικά όρια των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας, δεδομένου ότι συνδέονται με τα δασικά συμπλέγματα της Χώρας.

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο