Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ για την αιτιολόγηση απουσιών στους Παιδικούς Σταθμούς


Σχετικά με το ζήτημα των απουσιών των παιδιών και ατόμων μεΑ, για το μήνα Μάϊο 2022 και εντεύθεν, η ΕΕΤΑΑ ενημερώνει ότι:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
η χρηματοδότηση των φορέων/δομών που εκτελείτο κανονικά για το σύνολο των ενεργοποιημένων αξιών τοποθέτησης, ανεξαρτήτως της μείωσης της προσέλευσης των παιδιών, για τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο, (Ν. 4921, ΦΕΚ 75 τ. Α’, άρθρο 61, παρ. 9), έληξε.

Αυτοδίκαια, επανέρχεται σε ισχύ η σχετική ΚΥΑ (78812/14.07.2021, ΦΕΚ 3116/Β’) και η Πρόσκληση της Δράσης (9033 / 14.7.2021), σύμφωνα με τις οποίες (άρθρο 10 παρ. 1, στ, και άρθρο 8 παρ.3β, αντίστοιχα) : «οι ωφελούμενες υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του τέκνου τους/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία περισσότερων των πέντε (5) συνεχόμενων ημερών, Υπεύθυνη Δήλωσή τους ή ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο ανάλογο έγγραφο στο οποίο θα αιτιολογείται η απουσία».

Κάθε δομή / φορέας που έχει παιδιά ή άτομα μεΑ της ανωτέρω περίπτωσης, θα πρέπει να υποβάλλει στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ (στα «Λοιπά έγγραφα»), όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να είναι σύννομη η πληρωμή τους.

Η πληρωμή των φορέων / δομών, με παιδιά που έχουν τόσες απουσίες για το μήνα Μάϊο, θα ήταν ταχύτερη, εάν τα δικαιολογητικά αυτά έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πληρωμών.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ
Όπως περιγράφεται στη σχετική ΚΥΑ και την αντίστοιχη πρόσκληση (άρθρο 10, παρ. 1.γ, και Οδηγίες, παρ. 3, αντίστοιχα): «…Οι εν λόγω παρουσίες που έχουν καταχωρηθεί από το Φορέα/Δομή, προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρες και να συμπεριληφθούν στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών του Φορέα, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ενεργά από τις ωφελούμενες. Για τον σκοπό αυτό, την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες), η ωφελούμενη θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση, μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail που θα αναφέρει τις ημερομηνίες των προς επιβεβαίωση παρουσιών».

Η ανάγκη αυτής της επιβεβαίωσης ξεκινά επίσης από το μήνα Μάϊο, οπότε και όλες οι ωφελούμενες που έχουν έστω και μία παρουσία καταχωρημένη από το Φορέα, θα λάβουν sms ή mail, προκειμένου να τις επιβεβαιώσουν.
Επειδή εντοπίστηκε ένα σημαντικό πλήθος λανθασμένων ή διπλών αριθμών τηλεφώνων, οι φορείς που εξυπηρετούν ωφελούμενες με λανθασμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, θα ενημερωθούν για το ποιες είναι οι συγκεκριμένες ωφελούμενες, προκειμένου να τις ενημερώσουν και να διορθωθεί έγκαιρα το πρόβλημα, για να μην προκύψει πρόβλημα στην πληρωμή τους.