Με τροπολογία απολογιστικά η αναθεώρηση τιμών και παράταση έργων

Με τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργικών δύναται η δυνατότητα οι τιμές στα υλικά των έργων να υπολογίζονται απολογιστικά και τα έργα να παρατείνονται.

Συγκεκριμένα το Αρθο 1 της τροπολογίας αναφέρει:
Τρόπος υπολογισμού αξίας πληρωμής πρώτων υλών
Κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών δύναται να καθορίζονται α) ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας απολογιστικά, β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν οι εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων εφόσον η προμήθεια των ανωτέρω η υλικών έλαβε χώρα μετά την 1η.1. 2022.
Η επιπλέον δαπάνη σε σχέση με την προϋπολογισθείσα η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από αύξηση της τιμής των ανωτέρω πρώτων υλών ή της ποσότητας αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Για εργασίες που αποζημιώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο λόγω της συμπερίληψης των άνω υλικών δεν καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης υπό την έννοια του άρθρου 153 του νόμου 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 2
Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων

1.α. Κατ’ εξαίρεσή υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενέργειακη κρίση και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε οικονομικός φορέας στον οποίον έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου, δύναται να υποβάλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης η οποία από την υποβολή της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στην δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης.
Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι μηνών είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παρατάσης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο δεν προσμετράται στο συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Β. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής η προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή η κρίση μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Εργων και Μελετών (Ε.Σ.Τ.Ε.Π.ΤΙΜ.-Τ.Ε.Μ.) του άρθρου 170 του ν. 4412/2016 (Ά147) και πάντως όχι πέραν της 31η. 12. 2022 επιτρέπεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ). Η έκθεση των πρακτικών του πρώτου εδαφίου αφορά την μηνιαία διακύμανση των τιμών. Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται έννοια για όλη την επικράτεια κατά τρίμηνο ήτοι την αναθεωρητική περίοδο υπό την έννοια του άρθρου 153 του νόμου 4412/2016 (Α’ 147) σύμφωνα με το μέσο όρο κάθε τριμήνου όπως προκύπτει από την ημερομηνία διακύμανση των τιμών.