Πιστοποίηση Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΣΗΔΗΣ με έγγραφό της Α. Π.: 21942 ΕΞ 2022 ΥΨη∆ 03/06/2022 πιστοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, την τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 02.06.2022 από ώρα 10:30 έως και 11:30 περίπου ως προς την μεταφόρτωση αρχείων στο Σύστημα.
Οι διαδικασίες οι οποίες επηρεάστηκαν κυρίως λόγω της ανωτέρω τεχνικής αδυναμίας ήταν η κατάρτιση και υποβολή προσφορών.
Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β ́/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/στους Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους.

Σημειώνεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς
• που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες (ενέργεια «Παράταση Διαγωνισμού») από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
• που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται
από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο σύνδεσμο εδώ με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού