Απελευθερώνεται η κατανομή του ΤΑΠ

leftaa

Με το άρθρο 44 του νομοσχεδίου που έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε διαβούλευση οι δήμοι αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το έσοδο του ΤΑΠ για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Συγκεκριμένα το άρθρο 44 αναφέρει:

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Η παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α ́ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών, το οποίο δύναται να προσαυξηθεί εφόσον οι ανάγκες του πρώτου εδαφίου καλυφθούν με μικρότερο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός εκάστου οικονομικού έτους.».

Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ