Αλλάζουν τα πρόστιμα για πυροσβεστικές παραβάσεις

Τροποποιήθκε το Παράρτημα Β της 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που αφορά τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας, ως εξής

Πρόκειται για την απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β’ 2233), τροποποιείται ως προς τους κωδικούς παράβασης 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-7, 9-8, 9-10, 9-17, 9-18, 9-19, 9-30 και διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ), ΣΥΝΤΕΛEΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (ΣΒ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (ΣΥ) ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΒΠ)
1Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης300
2Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας χωρίς άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή/και χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης300
3Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς τη λήψη των μέτρων των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης200
4Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων (πολυετών φυτειών) κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης500
5Καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων πολυετών φυτειών της παρ. 1 του άρθρου 4 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης300
6Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης300
7Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς την άδεια της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα και χωρίς την υποβολή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα έγγραφα-στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης250
8Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης200
9Χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5, κατά παράβαση του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης300
10Χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, χωρίς να υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και της χρονικής περιόδου από 1ης Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των εδαφίων (α) έως (ζ) του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης250
11Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης ή εντός των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές εκτάσεων, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης500
12Δημιουργία από τους Δήμους χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων εντός των εκτάσεων ή χώρων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης1000
13Καύση απορριμμάτων εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές, κατά παράβαση του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
500
14Λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων ή λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων που λειτουργούν νομίμως, με άδεια ή έγκριση από αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή απαιτείται, εντός των εκτάσεων του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης200
14Κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης250
Κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
150
Άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά παράβαση του άρθρου12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης400
Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
350
Εκτέλεση θερμών εργασιών στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους,, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
250
Πραγματοποίηση βολών, για αθλητικές δραστηριότητες, σε πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
250
Πραγματοποίηση βολών, για αθλητικές δραστηριότητες, σε πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, χωρίς τις ελάχιστες
υποχρεώσεις των εδαφίων α έως δ της παρ. 3 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης.
150
Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου
πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης300
Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2.1. του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
200
Χρήση – καύση ειδών πυροτεχνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 30η Απριλίου του επομένου έτους, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 2.2. του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
150
Χρήση των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης200
Χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κλπ.), εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, χώρους αναψυχής, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού), κατά παράβαση του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
250
Χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κλπ.), εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, χώρους αναψυχής, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) και 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης, χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας των εδαφίων α έως ε του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης
150
Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς στους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης200
Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά στους χώρους του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης150
Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό στους χώρους του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης, χωρίς να εμπίπτει στις παραβάσεις 9-1 έως και 9-29300