Αλλαγές στον νόμο για την ευζωία των Ζώων

Με το νομοσχέδιο ¨Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε προχθές στην Βουλή, επερχονται οι παρακάτω αλλαγές.

O νόμος πήρε τον αριθμό 4940/22 (ΦΕΚ Α’ 112/14-06-2022)

Με το Άρθρο 52
Ρυθμίσεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4830/2021

 1. Τα εδάφια έβδομο και όγδοο της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021 (Α ́169) διαγράφονται και η περ. α ́ διαμορφώνεται ως εξής:
  «(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών α- πό την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους. H προθεσμία των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου. Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα για τα οποία έχει αποσταλεί δείγμα γενετικού υλικού τους (DNA) στo Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του άρθρου 13.
  Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.
  Κατ ́ εξαίρεση, η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για τους σκύλους εργασίας των ενόπλων δυνάμεων.»

Με το Άρθρο 53
Ρυθμίσεις για το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 και προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021

 1. Στο άρθρο 46 του ν. 4830/2021 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιούνται οι παρ. 4 και 6 ως προς τον ακριβή χρονικό προσδιορισμό των προθεσμιών, β) προστίθενται παρ. 7, 8 και 9 αναφορικά με τη μη απαίτηση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) των φιλοζωικών σωματείων και των φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σω- ματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, καθώς και την αναστολή υποχρεώσεων που εξαρτώνται από την λειτουρ- γία του και τον προσδιορισμό του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμε- νου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετι- κού υλικού του (DNA) και επιβολή των σχετικών κυρώσεων και το άρθρο 46 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετι- κού αιτήματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη- σης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραδίδει σε αυτό την υπάρχουσα «διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση» που περιλαμβάνει τους κωδικούς σήμανσης, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτό της τήρησης της «διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης» μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η μεταφορά αυτή δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την πρόσβασή του στο ΕΜΖΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μέχρι τη μεταφορά της βάσης, αυτή συνεχίζει να λειτουρ- γεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, η σήμανση και η καταγραφή των σκύλων και γατών εξακολουθεί να διενεργείται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όσοι ιδιοκτήτες σκύλων και γατών έχουν ήδη σημάνει ή πρό- κειται να σημάνουν τα ζώα συντροφιάς τους στην υπάρ- χουσα βάση, μπορούν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να συμπληρώ- σουν τα στοιχεία τους με βάση το άρθρο 4. Στο ίδιο χρονικό διάστημα μπορούν να γίνουν και διαγραφές ήδη καταχωρημένων εγγραφών από τους ιδιοκτήτες ζώων, εφόσον πλέον αυτά δεν είναι στην ιδιοκτησία τους ή δεν βρίσκονται στη ζωή.
 3. Οι επαγγελματίες και οι ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων και γατών οφείλουν, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΜΖΣ, να εγγραφούν στο ΥποΜητρώο Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Εκτροφέων.
 4. Έως την 18η.3.2022 οι δήμοι οφείλουν να προβούν στην αναγκαία για την οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α ́ 143).
 5. Ως πρώτο έτος εφαρμογής των Βασικών Δεικτών Απόδοσης του άρθρου 41 ορίζεται το έτος 2023, η δε δημοσιοποίησή τους από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31.10.2022.
 6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 καταφύγια υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 έως τις 31.3.2022. Αποφάσεις σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση των αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλοξενούμενων ζώων. Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι την 18η.9.2021, υποχρεούνται να συμμορφωθούν προς τις υ- ποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023.
 7. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2023 για τη δραστηριοποίηση των φιλοζωικών σωματείων και φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν απαιτείται η προηγούμενη καταχώρισή τους στο ΕΜΖΣ, εφόσον τα εν λόγω σωματεία και οργανώσεις δεν έχουν λυθεί, λειτουργούν νόμιμα και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς σκοπούς τους την προαγωγή της φιλοζωίας ή τη φροντίδα και περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 8. Μέχρι τη θέση σε πλήρη λειτουργία του ΕΜΖΣ και των υπομητρώων του, περιλαμβανομένης της Πανελλήνιας Πλατφόρμας Υιοθεσίας Αδέσποτων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.3.2023 αναστέλλεται η υποχρέωση της προηγούμενης εγγραφής και καταχώρισης δεδομένων στο ΕΜΖΣ που προβλέπεται στον παρόντα.
 9. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγμα- τος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13 και πάντως το αργότερο την 1η.12.2022. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την πα- ρέλευση έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ και πάντως το αργότερο την 1η.4.2023.»