Εγκύκλιος για την λειτουργία των Επιτροπών των Δήμων

Ύστερα από σειρά ερωτήσεων το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο για την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αξιοσημείωτη είναι η σημείωση της εγκυκλίου: «Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην εκάστοτε Επιτροπή να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού της, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας της.

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1α του ν. 3852/2010 αναφορικά με την Οικονομική Επιτροπή και 73 παρ. 1γ του ιδίου νόμου, αναφορικά με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τον κανονισμό λειτουργίας των Επιτροπών καταρτίζουν οι ίδιες οι Επιτροπές δηλώνοντας με το τρόπο αυτόν την ανάδειξη αυτοτελούς χειρισμού των θεμάτων που τους απασχολούν.


Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο