Εκδόθηκε νέος οδηγός Βιώσιμης Κινητικότητας για μικρές πόλεις

Εκδόθηκε από το Eltis το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Αστική Κινητικότητα, ο νέος Οδηγός που παρέχει οδηγίες σχετικά με μεθόδους επιτυχούς ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) σε μικρές πόλεις και κωμοπόλεις. Εφαρμόζει την έννοια του SUMP, όπως περιγράφεται στο Πακέτο Αστικής Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1 και περιγράφει λεπτομερώς στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες SUMP (δεύτερη έκδοση)2, στη σχεδιαστική πραγματικότητα αστικών περιοχών με λιγότερους από 100.000 κατοίκους. Βασισμένο σε αναλύσεις των σημερινών προκλήσεων και ευκαιριών, παρουσιάζει μεθόδους σχεδιασμού, εργαλεία και πολιτικές που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά – συνοδευόμενα από παραδείγματα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη. Ως αυτοδύναμο έγγραφο, αυτό το υποβαθρο SUMP σάς επιτρέπει να λαμβάνετε τα βασικά στοιχεία των Οδηγιών SUMP χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτείτε τις εκτενείς κύριες Οδηγίες. Ως σχεδιαστής μεταφορών ή υπεύθυνος χάραξης πολιτικής μιας μικρότερης πόλης ή κωμόπολης, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα αυτόν τον οδηγό.

Ο Βιώσιμος Σχεδιασμός Αστικής Κινητικότητας είναι μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των αστικών μεταφορών. Βασικός στόχος του είναι να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής επιτυγχάνοντας μια στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα. Το SUMP υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με βάση τα γεγονότα με γνώμονα ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την βιώσιμη κινητικότητα. Απαιτεί μια ενδελεχή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων, ένα κοινό όραμα με στρατηγικούς στόχους και ένα ολοκληρωμένο σύνολο ρυθμιστικών μέτρων, προωθητικών, οικονομικών, τεχνικών και υποδομών. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων για την επίτευξη των στόχων θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από αξιόπιστη παρακολούθηση και αξιολόγηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις σχεδιασμού, το SUMP δίνει έμφαση στη συμμετοχή και τη συνεργασία σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, με πολίτες, ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιωτικούς φορείς. Θα πρέπει επίσης να δοθεί περαιτέρω έμφαση στον συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των τομέων (μεταφορές, χρήση γης, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, υγεία, ασφάλεια, ενέργεια κ.λπ.).

Αυτός ο οδηγός αποτελεί μέρος μιας συλλογής εγγράφων καθοδήγησης, που συμπληρώνει την αναθεωρημένη δεύτερη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών SUMP.
Αναλύει τις δύσκολες πτυχές σχεδιασμού με περισσότερες λεπτομέρειες, παρέχουν καθοδήγηση για συγκεκριμένα πλαίσια ή επικεντρώνεται σε σημαντικά πεδία πολιτικής.
Υπάρχουν δύο τύποι εγγράφων καθοδήγησης.
Ενώ οι «Θεματολογικοί Οδηγοί» παρέχουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό τα ‘Practitioner Briefings’ είναι λιγότερο επεξεργασμένα έγγραφα που αντιμετωπίζουν αναδυόμενα θέματα με υψηλότερο επίπεδο αβεβαιότητας.
Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιευθεί έγγραφα οδηγοί σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των ακόλουθων θεμάτων σε μια διαδικασία SUMP:
• Διαδικασία προγραμματισμού: Συμμετοχή. Ελεγχος και αξιολόγηση; Θεσμική συνεργασία; Επιλογή μέτρησης. Σχεδιασμός δράσης; Χρηματοδότηση και χρηματοδότηση. Προμήθεια.
• Πλαίσια: Μητροπολιτικές περιοχές; Πολυκεντρικές Περιφέρειες; Μικρότερες πόλεις. Εθνική υποστήριξη.
• Πεδία πολιτικής: Ασφάλεια. Υγεία; Ενέργεια (SECAPs); Επιμελητεία; Το περπάτημα; Ποδηλασία; Στάθμευση; Κοινή κινητικότητα. Κινητικότητα ως υπηρεσία. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών; Εξηλεκτρισμός; Κανονισμοί πρόσβασης. Αυτοματοποίηση; Ελαστικότητα; Εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων; Φύλο και ευάλωτες ομάδες.

Αποτελούν μέρος μιας αναπτυσσόμενης βάσης δεδομένων γνώσεων που θα ενημερώνεται τακτικά με νέα πλαίσια καθοδήγησης. Τα πιο πρόσφατα έγγραφα είναι πάντα διαθέσιμα στην ενότητα «Σχέδια Κινητικότητας» του Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας Eltis της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (www.eltis.org).

Κατεβάστε από εδώ τον νέο οδηγό