Ευρωπαϊκοί Αυτοδιοικητικοί μηχανισμοί για την αγροτική πολιτική

Στις 15-16 Ιουνίου, περισσότεροι από 450 συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ, τις εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς συγκεντρώθηκαν για την πρώτη διάσκεψη του Συμφώνου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμφώνησαν στη διακυβέρνηση του Αγροτικού Συμφώνου και δεσμεύτηκαν για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) μαζί με άλλους συμμετέχοντες και μέλη της κοινότητας του Αγροτικού Συμφώνου ανέλαβαν δεσμεύσεις για να καταστήσουν τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες έως το 2040. Ως το όργανο που εκπροσωπεί εκατομμύρια τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς σε ολόκληρη την ΕΕ, η ΕτΠ είναι βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση ότι το μακροπρόθεσμο όραμα θα γίνει πραγματικότητα, αποδεικνύοντας ότι η συνοχή είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Αγροτικό Σύμφωνο είναι μία από τις κύριες πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021. Το Αγροτικό Σύμφωνο είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερομένων μερών που ασχολούνται με την αγροτική εδαφική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι του είναι να ενισχύσει τις φωνές της υπαίθρου και να τις φέρει ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα, να δομήσει και να επιτρέψει τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση και να ενθαρρύνει και να παρακολουθεί τις εθελοντικές δεσμεύσεις για δράση.

Η ΕτΠ ήταν μεταξύ των πρώτων θεσμικών οργάνων που ζήτησαν ένα Αγροτικό Σύμφωνο που θα φέρει σε επαφή όλους τους αγροτικούς φορείς για να τονώσει την ανάκαμψη και τις δίδυμες μεταβάσεις στην ύπαιθρο της Ευρώπης. Η επιτροπή θα συμβάλει στις εργασίες του Συμφώνου παρακολουθώντας τον αντίκτυπο των νέων νομοθετικών προτάσεων στις αγροτικές κοινότητες (αγροτική προστασία), προωθώντας τον συντονισμό στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων πολιτικών της ΕΕ επενδύσεις που αφορούν αγροτικές προκλήσεις, καθώς και με την υποστήριξη της συμμετοχής των Μελών του και όλων των αρμόδιων τοπικών και περιφερειακών αρχών στην πλατφόρμα και τις πρωτοβουλίες του Συμφώνου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη Rural Pact που συμμετείχαν στο διαδραστικό εργαστήριο, που διαχειρίζεται η ΕτΠ, υπέβαλαν περισσότερες από 40 δεσμεύσεις βασισμένες σε αυτές που παρουσιάστηκαν πριν από τη διάσκεψη. Αυτές οι δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν σε αγροτικές κοινότητες και περιοχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει τη συγκρότηση και τις εργασίες του Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη και θα συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί υπό την αιγίδα της. Επιπλέον, η Επιτροπή θα λάβει περαιτέρω μέτρα, όπως η έναρξη ενός ιστότοπου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να έχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου σε όλες τις δραστηριότητες αγροτικής άποψης, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας αναζωογόνησης της υπαίθρου, και την έναρξη λειτουργίας του αγροτικού παρατηρητηρίου της ΕΕ για την παροχή περισσότερων λεπτομερών στοιχείων για τις οικονομικές και δημογραφικές τάσεις στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ για την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

Ιστορικό:

Τον περασμένο Ιανουάριο, η ΕτΠ εξέδωσε τη γνώμη της για το Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, η οποία υπογραμμίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συνεργασία όλων – ΕΕ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες. Η γνωμοδότηση συντάχθηκε από τον Πρόεδρο της Περιφέρειας της Ανδαλουσίας Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP). Δείτε εδώ το δελτίο τύπου.

Πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ, τουλάχιστον το 35% αυτών των κονδυλίων θα διατεθεί σε μέτρα στήριξης της τοπικής ανάπτυξης, του κλίματος, της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων.

Πάνω από το 25% των επενδύσεων στην πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 βοήθησαν επίσης να διατηρηθούν ισχυρές οι αγροτικές περιοχές. Η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να επενδύει σε αγροτικές περιοχές μέσω των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω του νέου διατομεακού στόχου πολιτικής που είναι αφιερωμένος στη βιώσιμη εδαφική και τοπική ανάπτυξη με βάση τον τόπο: «Στόχος πολιτικής 5 – Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες».
Στη βάση της συμφωνίας διακυβέρνησης του Αγροτικού Συμφώνου, θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες ενέργειες. Η ιδιότητα μέλους της κοινότητας του Rural Pact είναι ακόμη ανοιχτή και οι δεσμεύσεις μπορούν ακόμη να υποβληθούν ηλεκτρονικά.