Δημοσιεύθηκε ο Περιφερειακός Τύπος για καταχωρήσεις

Από την Προεδρία της Κυβέρνησης και την Γενική Γραμματεία Εικοινωνίας και Ενημέρωσης δημοσιεύθηκε ο ετήσιος πίνακας με τις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68) σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν να καταχωρίζουν προκηρύξεις.

Δείτε τον πίνακα με τις εφημερίδες για κάθε περιοχή