Οι πρώτες εγκρίσεις Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. από το Πράσινο Ταμείο

Με δύο απόφασεις του Πράσινου Ταμείου βγήκαν οι εντάξεις προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Στο άρθρο 92 του ν.4759/2020 (Α’ 245) και συγκεκριμένα στην παρ. 1 προβλέπεται η σύνταξη «1.Για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη».

Με την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστ. Περιβάλλοντος εκδόθηκαν οι «Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245)» (ΑΔΑ: 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ).

Με τη υπ ́ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (Β ́ 5553) Απόφαση του
Υφυπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση
«Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» και την υπ’ αριθμό 235.2.3/23-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ42146Ψ844-92Ρ) Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με θέμα: «Έγκριση χρηματοδότησης για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) από τους δήμους της χώρας, στο πλαίσιο του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022».

Την υπ’ αριθμ. 2479/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΑΒ46Ψ844-Μ41) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 237.1.6/2022 (ΑΔΑ: ΨΑΓΙ46Ψ844-ΦΗΡ) απόφασης του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης και Οδηγού προγράμματος «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ έτους 2022».

Με την υπ’ αριθμ. 214.6/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ2Ξ46Ψ844-ΙΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε ο Οδηγός και η πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4559/28-6-2021, κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) για τη χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, προκειμένου οι Δήμοι να καταρτίσουν επιχειρησιακό σχέδιο καταγραφής και ιεράρχηση απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Δεδομένου ότι οι πόροι του Ειδικού Προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017 όπως ισχύει, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 έχουν συγκεντρωθεί για Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη της προώθησης του χωρικού σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, της καταγραφής του συνόλου και της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε επίπεδο διοικητικών ορίων Δήμου, της ιεράρχησης ως προς την απόκτησή τους, προκειμένου να μην απωλέσουν το χαρακτήρα τους να ανατρέψουν το χωρικό σχεδιασμό καθώς και να μετατραπούν αυτοί σε οικοδομήσιμους, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό δυσμενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος.

Οι πρώτοι δήμοι είναι οι εξής:

Θεσσαλονίκης 74.400,00 €
Κορδελιού-Ευόσμου 74.400,00 €
Σαλαμίνας 49.600,00 €
Πύλου-Νέστορος 39.680,00 €
Μαρκοπούλου Μεσογαίας 37.200,00 €
Ζαχάρως 12.400,00 €
ΑΜΑΡΙΟΥ 29.760,00 €
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 37.200,00 €
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 74.400,00 €
ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37.200,00 €
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 37.200,00 €