14,6 εκ ευρώ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών σε δήμους και περιφέρειες

Ο Αν Υπουργός κ. Στ. Πέτσας υπέγραψε την έγκριση επιχορήγησης συνολικού ποσού έως 14.620.305,74€ σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία.

α) Σε Δήμους της Χώρας ποσό ύψους έως 12.650.682,06€ σύμφωνα με τον πίνακα, χρεώνοντας τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (33-05-0158) κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν, από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» (33-05-0177).

β) Σε Περιφέρειες της Χώρας ποσό ύψους έως 1.969.623,68€ σύμφωνα με τον πίνακα, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» (33-05-0163) κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν, από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» (33-05-0177).

Δείτε ποιοι δήμοι και περιφέρειες ενισχύονται και πόσα χρήματα λαμβάνουν.