Αναθεωρούνται τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπ. Ανάπτυξης σε νομοσχέδιο του Υπ. Οικονομικών και με προσθήκη της περίπτωσης. δ στη παράγραφο 2 του άρθρου 128 του ν. 4635/2019 (Α’167) δίνετα η δυνατότητα στους φορείς να αναθεωρούν τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), όταν έχουν μεταβληθεί οικονομικές ή άλλες συνθήκες, που κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων δεν ήταν προβλέψιμες. Με την προσθήκη παρ. 5 στο ίδιο άρθρο, διευκολύνεται η μεταφορά έργων που είναι ενταγμένα στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας αναθεώρησης των προγραμμάτων.

Σύμωνα με την αιτιολογική έκθεση η ρύθμιση αυτή γίνεται γιατί δεν προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο αναθεώρηση λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών (όπως οι συνέπειες του κορωνοιιού Covid-19, οι πυρκαγιές του έτους 2021 και η ενεργειακή κρίση) και γιατί κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων σημειώθηκε αστοχία σε πολλά ΤΠΑ/ΠΠΑ ως προς την κατανομή προϋπολογισμού σε άξονες προτεραιότητας.

Συγκεκριμένα το άρθρο 2 της τροπολογίας αναφέρει:

Άρθρο 2
Αναθεώρηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών και τροποποίηση στοιχείων των ΤΠΑ/ΠΠΑ — Τροποποίηση άρθρου 128 του ν. 4635/20 19
Το άρθρο 128 του ν. 4635/2019 (Α 167) τροποποιείται α) με την προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 2, β) με την προσθήκη παρ. 5 καιτο άρθρο 128 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 128
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και. ΠΠΑ

  1. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της απόφασης της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΤΠΑ ή ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. ενδιάμεση έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος, με συγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονομική και φυσική πρόοδό του. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ. Στις εκθέσεις σι αρμόδιες υπηρεσίες διαχείρισης οφείλουν να χρησιμοποιούν δείκτες