Νέοι ενδιάμεσοι φορείς Χωρικών Επενδύσεων και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

Την δυνατότητα του Υπουργού να ορίζει νέους ενδιάμεσους φορείς για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων εισάγει τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή το Υπ. Ανάπτυξης.
Με την ρύθμιση αυτή το Υπουργείο υποστηριζει ότι εξασφαλίζει την πλήρη απορρόψηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Συνοχής του τομέα Περιβάλλοντος του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης αναγκών των ΟΤΑ που συμμετέχουν ήδη σε συγχρηματοδοτούμενες ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα με το Άρθρο 1 ορίζεται:
Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων — Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13 του ν. 43 14/2014
Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α 265) προστίθεται περ. η ως εξής:
«η. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται οι φορείς που διαχειρίζονται δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις Παρ. 7 και 6 του άρθρου 123 του Κανονισμού, ως Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Η παρ 7. α. του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 ορίζει τα εξής: Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση μέρους ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων ή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 7 και 6 του Κανονισμού.

Η τροπολογία εισάγεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο
«Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29κ ΜάΙου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αψορά τις ασυμψωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (1 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος Φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού — Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»