Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα του Πράσινου Ταμείου για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2022

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα του Πράσινου Ταμείου για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2022, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο των καθηκόντων των Εθνικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος LIFE στο Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του After-LIFE του Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού «Ίδρυση και Λειτουργία της Ελληνικής Task Force για το Πρόγραμμα LIFE» – GR LTF (LIFE14 CAP/GR/000003). Την εκδήλωση παρακολούθησαν 166 ενδιαφερόμενοι από Δήμους, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ, και εταιρείες. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Κατά την έναρξη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, κ. Στάθης Σταθόπουλος, αναφέρθηκε στον εορτασμό των 30 χρόνων λειτουργίας του Προγράμματος LIFE, όπου 5.500 έργα έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας στον περιβαλλοντικό κλάδο, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες, πρακτικές διαχείρισης, καινοτόμες λύσεις και δράσεις προστασίας των ειδών και των οικοτόπων. Ο κ. Σταθόπουλος τόνισε τη συμβολή του LIFE στη στροφή προς μια οικονομία βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική, βασισμένη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κλιματικά ουδέτερη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τη συνεισφορά του στην καινοτομία. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη στήριξη του ΥΠΕΝ και του Πράσινου Ταμείου σε έργα LIFE, συμμετέχοντας σε αυτά ως συντονιστές ή εταίροι, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους για τη βελτίωση της εθνικής πολιτικής. Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Πράσινου Ταμείου ως συγχρηματοδότης των τρεχόντων έργων LIFE, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής των δημόσιων φορέων και ΜΚΟ, δίνοντας την ευκαιρία ένταξης σε περισσότερους δικαιούχους και έργα LIFE. Φέτος, για το έτος 2022, περισσότερα από 500.000 θα διαμοιραστούν σε δημόσιους φορείς ή ΜΚΟ που συμμετέχουν σε έργα LIFE, καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες ιδίας συμμετοχής.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου και Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον, κ. Γιώργος Πρωτόπαπας παρουσίασε βασικές πληροφορίες για το LIFE, καθώς και τα στοιχεία του LIFE στην Ελλάδα, όπου από την έναρξη του Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1992 και μέχρι το 2020, συγχρηματοδοτήθηκαν συνολικά 266 έργα με Έλληνα Συντονιστή δικαιούχο. Η συνολική επένδυση αυτών των έργων ανέρχεται σε 436,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η συνεισφορά της ΕΕ αντιστοιχεί σε 240,2 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σημειώθηκε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2021 υπήρχε άνοδος στις υποβολές των προτάσεων με Έλληνα συντονιστή ή συνδικαιούχο σε όλα τα υπο-προγράμματα, ενώ υψηλό ενδιαφέρον συγκέντρωσε στην πρώτη χρονιά εμφάνισης το υπο-πρόγραμμα Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας. Επίσης, σύντομη αναφορά έγινε στα πεδία «Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα». Έπειτα, επισημάνθηκε το γεγονός ότι το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 είναι ύψους 60% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Εξαίρεση στο ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ προβλέπεται στις περιπτώσεις έργων φύσης και βιοποικιλότητας, όπου μπορεί να φτάσει το 75% και σε περιπτώσεις έργων μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται στο 95%. Κλείνοντας, ο κ. Πρωτόπαπας αναφέρθηκε στα έργα LIFE του Πράσινου Ταμείου στα οποία συμμετέχει είτε ως συντονιστής δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η κα Χαρίκλεια Κλουκινιώτη ως εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ και Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Μετριασμό και την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η κα Κλουκινιώτη τόνισε ότι στο σύνολό τους τα έργα LIFE συνεισφέρουν στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 – μια οικονομία με καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επεσήμανε ότι η πλειοψηφία των ελληνικών έργων LIFE στο Κλίμα κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων αφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και κυρίως με θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αλλά και μετριασμού, γεγονός που αποτυπώνει και τη δυναμική του αγροτικού τομέα στην χώρα μας. Διαχρονικά η δεύτερη κατηγορία έργων με μεγάλη δυναμική είναι αυτά που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, κτίζοντας έτσι την ανθεκτικότητα των πόλεων έναντι της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον θέματα τα οποία αναπτύσσονται σαν προτάσεις και μετουσιώνονται σε έργα είναι αυτά που σχετίζονται με θέματα ενέργειας, μεταφορών, ευρύτερης διαχείρισης υδάτινων οικοσυστημάτων, διαχείρισης δασικών πόρων, διαχείρισης φυσικών καταστροφών, καθώς και τουρισμού. Εν συνεχεία, η κα Κλουκινιώτη επεσήμανε ότι τα Εθνικά Σημεία Επαφής εργάστηκαν στενά με την πλειοψηφία των δικαιούχων των προτάσεων και παραδοσιακά φάνηκε χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται η ποιότητά τους. Οι φορείς κατανοούν πλέον τις απαιτήσεις του Προγράμματος, ενώ κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων έχουν αναδειχθεί και φορείς με επαναλαμβανόμενες επιτυχίες.
Έπειτα το λόγο έλαβε ο κ. Στέλιος Αλειφαντής ως Εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας, ο οποίος αναφέρθηκε στην προστιθέμενη αξία του Προγράμματος LIFE κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Ο τομέας της Ενέργειας εισχώρησε στο LIFE, μέσω του clean energy transition, ένα κομμάτι το οποίο μεταφέρθηκε από το πρόγραμμα Horizon 2020, Intelligent Energy Europe. Ο κ. Αλειφαντής στάθηκε στο γεγονός ότι, ενώ παραδοσιακά τα θέματα των έργων στο Πρόγραμμα LIFE συσχετιζόντουσαν περισσότερο με έργα της ευρύτερης περιβαλλοντικής προστασίας, η ενεργειακή κρίση που πλέον πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη έρχεται στο επίκεντρο. Το κόστος της ενέργειας και η τιμή των ορυκτών καυσίμων επηρεάζει όλους τους οικονομικούς κλάδους, αλλά και κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τόνισε ότι τα έργα του Clean Energy Transition έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και έρχονται να συμβάλλουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και στη χάραξη εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής. Σήμερα υπάρχει πλέον ένα διακριτό υπο-πρόγραμμα με 18 εξειδικευμένες ενεργειακές προτεραιότητες, στις οποίες μπορούν να στοχεύσουν οι δυνητικά ωφελούμενοι.

Στη συνέχεια ο Εκπρόσωπος της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης έργων, NEEMO EEIG – Prospect SEE, κ. Θεοχάρης Τζιοβάρας, παρέθεσε σημαντικές συμβουλές για τη συγγραφή μιας επιτυχημένης πρότασης, εστιάζοντας στη δομή, τον σχεδιασμό και την επιλεξιμότητα της πρότασης, τις προκλήσεις και την παρουσίαση των κύριων κριτηρίων επιτυχίας.
Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση πληροφοριών, τεχνικών λεπτομερειών και θεματικών προτεραιοτήτων των πεδίων «Περιβάλλον» και «Δράση για το Κλίμα». Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Πεδίου Περιβάλλοντος του Πράσινου Ταμείου, κ. Δημήτρης Μπανούσης, ανέλυσε τα δύο υπο-προγράμματα «Φύση & Βιοποικιλότητα» και «Κυκλική Οικονομία & Ποιότητα Ζωής».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Τεχνικός Σύμβουλος του Πεδίου Δράσης για το Κλίμα του Πράσινου Ταμείου, κ. Νίκος Ψημμένος, ο οποίος παρουσίασε το υπο-πρόγραμμα «Μετριασμός & Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή».
Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από στελέχη του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA). Ειδικότερα, ο κ. Σόλων Μίας, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία μιας επιτυχημένης πρότασης για τα 3 προαναφερθέντα υπο-προγράμματα, ενώ ο κ. Σταμάτης Σιβίτος, παρουσίασε το υπο-πρόγραμμα «Μετάβαση σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας» του Πεδίου «Δράση για το Κλίμα».