Χρηματοδότηση Δήμων για πρόληψη και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών χρηματοδοτούνται οι δήμοι οι δήμοι ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ και ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης [Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας»], με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 και με συνολικό ποσό ύψους του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.310.000,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του έργου με ενάριθμο 2022ΝΑ25500000.

Το Υπουργείο έλαβε υπόψη του τα υπ΄αριθμ. έγγραφα: 10613/14.3.2022 και 27379/23.6.2022 του Δήμου Ασπροπύργου, 1555/2.3.2022 του Δήμου Γορτυνίας, 1782/1.3.2022, 2350/11.3.2022 και 6134/23.6.2022 του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, 11995/23.6.2022 του Δήμου Καρδίτσας, 2018/24.3.2022 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και 31140/1.6.2022 του Δήμου Χαϊδαρίου.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω ποσών θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιο.