Θεσμοθετείται Γραμματέας Αποκεντρωμένης με πειθαρχικές αρμοδιότητες

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Βουλή προβλέπεται η εισαγωγή του Θεσμού του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως το αρμόδιου οργάνου για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Οι εν λόγω ρυθμίσεις ακολουθούν τη λογική του ν. 4622/2019 (Α 133). Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθίσταται υπεύθυνος για την εΦαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στις δομές των αποκεντρωμένων διοικήσεων, ώστε η λειτουργία τους να είναι πιο αποτελεσματική και ορθολογική.
Επιπλέον, επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του υψιστάμενου θεσμού των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Συντονιστικού Συμβουλίου Αποκεντρωμένων Δισικήσεων του ν. 4325/2015 (Α’ 47), ώστε να εναρμονιστούν με τις νέες διατάξεις και να αποψευχθούν η σύγχυση, η σύγκρουση καθώς και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

Στόχος της ρύθμισης είναι η θεσμοθέτηση της θέσης του Γραμματέα της Αιτοκεντρωμένης Διοίκησης ως μετακλητού Προϊσταμένου υπαλλήλου, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του παράλληλα με τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ωστόσο, επιδιώκεται η ορθολογική και σαφής κατανομή των μεταξύ τους αρμοδιοτήτων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της οργανικής σύγχυσης και της επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Ο επιτελικός χαρακτήρας της θέσης του Γραμματέα δικαιολογείται από την ανάγκη για ταχύ και αποτελεσματικό συντονισμό της αποκεντρωμένης διοίκησης στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους και του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι αρμοδιότητες, που ασκούσε μονοπρόσωπο όργανο, κατανέμονται εφεξής σε δύο όργανα, τον Γραμματέα και τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ο Γραμματέας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α’ 107) που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, οι οποίες δεν σχετίζονται αμιγώς με Θέματα καθημερινής λειτουργίας της ίδιας της αποκεντρωμένης διοίκησης. Ως προς την πειθαρχική εξουσία του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σημειώνεται ότι τόσο αυτός, όσο και ο Συντονιστής είναι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών που προΐοτανται και μπορούν να επιβάλουν την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.. Όταν η πειθαρχική διαδικασία μπορεί να ασκηθεί και από τα δύο όργανα, αρμόδιο είναι εκείνο που επιλαμβάνεται πρώτο. Κατά των πράξεων του Γραμματέα και του Συντονιστή, που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως προϊσταμένων των υπηρεσιών και του προσωπικού της αποκεντρωμένης διοίκησης, η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α’ 97) ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών.

Δείτε εδώ όλη την τροπολογία