Παροχή διευκρινήσεων για τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής

Ανακοίνωση με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σε ερωτήματα των ΚΕΠ για τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής» εξέδωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Σχετ.: 1. Το αρ. πρωτ. 456809/14-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα: «Εφαρμογή της με αριθμό 374365/2021 (Β ́ 5242) απόφασης του κ. Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής, τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α ́ 80) και του πδ. 106/2007 (Α ́ 135)».

Το αρ. πρωτ. 1601/22/1197142/7-06-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης του Υπ. Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Ερωτήματα που τίθενται από ΚΕΠ και αφορούν στη δικαιοπρακτική ικανότητα ή μη αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης».

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α’ 138), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και πρόσφατα, με το άρθρο 22 του ν. 4937/2022 (Α’ 106), η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., εκτός από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999.

Ειδικότερα, με αφορμή πρόσφατα έγγραφα και προφορικά ερωτήματα από ΚΕΠ προς την Υπηρεσία μας για τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι υπήκοοι τρίτης χώρας, που προσέρχονται για τη διεκπεραίωση υπόθεσης πχ. υποβολή αίτησης, βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, επισημαίνονται, ανά περίπτωση, τα εξής:

1. Για υπηκόους τρίτων χωρών που οφείλουν να κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια μετά την παρέλευση του τριμήνου παραμονής (90 ημέρες) με σκοπό την εργασία, εμπίπτουν στο ν. 4251/2014 (Α ́ 80) και το πδ. 106/2007 (Α ́ 135).

Γενικά ισχύει ότι οι πολίτες τρίτης χώρας επιτρέπεται να επισκεφθούν οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ σε εφαρμογή του Κώδικα Συνόρων Schengen (για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους χωρίς δικαίωμα εργασίας) χωρίς να εφοδιαστούν με ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου για διάστημα έως ενενήντα (90) ημερών εντός χρονικής περιόδου εκατόν ογδόντα (180) συνεχών ημερών (το ανοικτό τρίμηνο).
Για μεγαλύτερα διαστήματα διαμονής στην Ελλάδα, απαιτείται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και/ή άδειας διαμονής, ανάλογα με το σκοπό της διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, Ν. 4251/2014.

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές αυτής της κατηγορίας πολιτών με τη Διοίκηση, π.χ. υποβολή αίτησης, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, κ.α., απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η επίδειξη του ισχύοντος διαβατηρίου καθώς και η θεώρηση εισόδου στη Χώρα μας ή η άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 («Μπλε Βεβαίωση» στο πλαίσιο αιτήματος χορήγησης αρχικής άδειας διαμονής) που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη Χώρα.
Αν από το διαβατήριο προκύπτει η πρόσφατη είσοδος στη χώρα, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, τότε δεν απαιτείται η επίδειξη άλλου εγγράφου, παρά μόνο το διαβατήριο σε ισχύ.
Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός εισέρχεται στη χώρα από άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., οπότε δεν προκύπτει από το διαβατήριό του η είσοδος στη χώρα, τότε το χρονικό διάστημα του 3-μήνου υπολογίζεται από την ημερομηνία εισόδου του στην άλλη χώρα κράτος – μέλος.
Στην περίπτωση δε που ο αλλοδαπός διαμένει μόνιμα σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., οπότε ομοίως δεν προκύπτει από το διαβατήριό του η είσοδος στη χώρα, τότε η ημερομηνία εισόδου στη χώρα δύναται να αποδειχθεί με κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, όπως π.χ. το αεροπορικό εισιτήριο που ταξίδεψε στη χώρα μας.
Αντιθέτως αν προκύπτει ότι η είσοδος στη Χώρα έχει υπερβεί το χρονικό διάστημα του τριμήνου, απαιτείται και η επίδειξη εγγράφου νόμιμης διαμονής στη χώρα ή η βεβαίωση κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”), η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο της νέα ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής, η γνησιότητα της οποίας δύναται να διαπιστώνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Συγκεκριμένα, ο πολίτης τρίτης χώρας, με την επιτυχή υποβολή της αίτησης για την ηλεκτρονική ανανέωση του τίτλου διαμονής του, λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικής ανανέωσης του τίτλου διαμονής τους, οι υπηρεσίες του δημοσίου, οφείλουν να θεωρούν τους εν θέματι πολίτες ως νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και υποχρεούνται να συναλλάσσονται με αυτούς, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω φέρουν και επιδεικνύουν την ως άνω βεβαίωση, από κοινού με τον προηγούμενο τίτλο διαμονής και το διαβατήριό τους (σχετ. το αρ. 456809/14-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής).
Αυτονόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ισχύουν αποφάσεις παράτασης της ισχύος αδειών διαμονής από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η συναλλαγή είναι επιτρεπτή αυστηρά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά και με την παρέλευσή του καμία συναλλαγή δεν είναι νόμιμη.
Συναφώς, επισημαίνεται ότι στο άρθρο 26 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80/ Α’) ορίζεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σχετικά και στην αιτιολογική έκθεση του ν.4251/2014 «το διαβατήριο και η θεώρηση εισόδου ή η άδεια διαμονής απαιτούνται σωρευτικά και όχι διαζευκτικά».
Εξαίρεση από τα ανωτέρω αναφερόμενα ισχύει για τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ως άνω νόμου και είναι ακόλουθες:
α) τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και για ανήλικα παιδιά, καθώς και οι δομές κοινωνικής μέριμνας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.,
β) η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητας τους,
γ) καταγγελίες ή προσφυγή σε αρμόδια δικαστήρια ή διοικητικές αρχές, παράνομα απασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του ν. 4052/2012,
δ) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης μόνο για τη διευθέτηση εκκρεμών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την αναχώρηση τους από τη χώρα,
ε) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς παράτασης της οικειοθελούς αναχώρησης τους από τη χώρα, στ) η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες «σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 19Α του ν. 4251/2014 για ανθρωπιστικούς ή άλλους εξαιρετικούς λόγους».

ζ) η άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25, κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ ́ εφαρμογή του ν. 4251/2014, και
η) η ονοματοδοσία νεογνού του άρθρου 15 του ν. 1438/1984 (Α’ 60) όταν οι γονείς, πολίτες τρίτων χωρών, στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.
 2. Για φυλακισθέντες υπηκόους τρίτων χωρών
Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να φυλάσσουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της διαμονής, καθώς και την ταυτότητα των κρατούμενων πολιτών τρίτων χωρών. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται κατά την απόλυση του πολίτη τρίτης χώρας.
Αν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει τα ανωτέρω έγγραφα, οι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή στην πλησιέστερη υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι φυλακισθέντες υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως και οι Έλληνες, αντίστοιχα, κατά την παραμονή τους στη φυλακή, εξυπηρετούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες των οικείων καταστημάτων κράτησης για τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής.
Με την αποφυλάκισή τους, οι υπήκοοι τρίτης χώρας αν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά διαθέτουν μόνο το αποφυλακιστήριο οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ θα τους παραπέμπουν, κατά τα ανωτέρω, στο πλησιέστερο αστυνομικό Τμήμα ή στην οικεία Διεύθυνση Αλλοδαπών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας διαμονής, θα πρέπει να επιστρέψουν στη Χώρα τους, σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου 24 του Νόμου 3907/2011 (Α ́7).
 3. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία), καθώς και τους αιτούντες διεθνή προστασία, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, οι ενδιαφερόμενοι για τις συναλλαγές τους
οφείλουν να επιδεικνύουν στο πρωτότυπο το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές της Χώρας μας. Αν μέχρι τη λήξη του δελτίου δεν έχει επιδοθεί απόφαση επί της αίτησης πρέπει αυτό να ανανεώνεται. Η προθεσμία ανανέωσης του δελτίου είναι μέχρι την επόμενη μέρα της λήξης του. Αν δεν ανανεωθεί το δελτίο μέχρι την επόμενη μέρα της λήξης του, το δελτίο παύει να ισχύει. Σε όσους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα από την Ελληνική Δημοκρατία οφείλουν για τις συναλλαγές τους να επιδεικνύουν στο πρωτότυπο την Άδεια διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ), η οποία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια.
Σε όσους έχει χορηγηθεί το καθεστώς επικουρικής προστασίας από την Ελληνική Δημοκρατία οφείλουν για τις συναλλαγές τους να επιδεικνύουν στο πρωτότυπο την Άδεια διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ), η οποία ισχύει για διάστημα ενός (1) έτους και ανανεώνεται για δύο (2) ακόμα έτη, μετά από επανεξέταση.
Επισημαίνεται, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών δεν ζητείται διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αρκεί η επίδειξη του δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ) ή η Άδεια διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ).
 4. Για τους υπηκόους τρίτης χώρας σε καθεστώς της αναβολής απομάκρυνσης.
Η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις §§ 1 και 2 του άρθρου 24 του Νόμου 3907/2011 (Α ́7).
Σύμφωνα δε με την § 3 του ίδιου άρθρου η απόφαση αναβολής της απομάκρυνσης επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας και συνιστά γραπτή βεβαίωση ότι η απόφαση επιστροφής δεν μπορεί να εκτελεσθεί προσωρινά (βεβαίωση αναβολής της απομάκρυνσης).
Η βεβαίωση αυτή έχει 6-μηνη ισχύ και μπορεί να ανανεώνεται μετά από νέα κρίση σχετικά με την εξακολούθηση του ανέφικτου της απομάκρυνσης. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της γραπτής βεβαίωσης, ο κάτοχός της έχει προσωρινό δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων για την εκτέλεση της απομάκρυνσης αρχών και να συνεργάζεται μαζί τους, ώστε αυτή να καταστεί δυνατή σε σύντομο χρόνο.
Στους υπηκόους τρίτων χωρών, που τελούν σε καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, χορηγείται συγκεκριμένο τυποποιημένο έντυπο Απόφασης Αναβολής Απομάκρυνσης – Υπόδειγμα ΔΜ 7, το οποίο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και εκδίδεται από την εφαρμογή “Χαρτογράφηση Κυκλοφορίας Αλλοδαπών” του συστήματος Police on Line της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω εντύπου, αυτό φέρει κάθετα μοναδικό Κωδικό Ασφαλείας Εγγράφου (Κ.Α.Ε.), καθώς επίσης και φωτογραφία του διαλαμβανόμενου προσώπου, ενώ δύναται είτε να έχει υπογραφεί ιδιοχείρως από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας και να έχει τεθεί τη στρογγυλή σφραγίδα της εκδούσας Υπηρεσίας, είτε όχι όπως προκύπτει από τα υποδείγματα σχετικών εγγράφων που επισυνάπτονται στο σχετικό (2).

Επισημαίνεται, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών ότι δεν ζητείται διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αρκεί η επίδειξη και μόνο της πρωτότυπης Απόφασης Αναβολής Απομάκρυνσης.

Σε υπηκόους τρίτης χώρας που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου
Σε υπηκόους τρίτης χώρας που απαιτείται η επίδειξη διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, ωστόσο προκύπτει από επίσημα έγγραφα ότι είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου, γίνεται δεκτή η δυνατότητα συναλλαγής τους με τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ, με μόνη την επίδειξη εγγράφου νόμιμης παραμονής τους στη Χώρα.
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η υλοποιημένη Διασύνδεση e-ΚΕΠ με τη Διαλειτουργικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας / Μητρώου Αλλοδαπών, λειτουργεί επικουρικά στο έργο των ΚΕΠ και σε καμία περίπτωση η αδυναμία διασταύρωσης των νομιμοποιητικών εγγράφων ενός υπηκόου τρίτης χώρας δεν συνιστά λόγο μη ικανοποίησης του αιτήματος πολίτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμφανίζεται κατά την αναζήτηση ως αποτέλεσμα η ένδειξη «κλεμμένο» ή «δηλωμένο απoλεσθέν».
Δεδομένου ότι η Υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης ερωτημάτων για περιπτώσεις Ελλήνων πολιτών που έχουν απoλέσει τα αποδεικτικά ταυτότητάς τους και προσέρχονται για τη συναλλαγή τους με βεβαίωση απώλειας ή κλοπής, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποδεικτικά μέσα ταυτότητας για τους Έλληνες πολίτες είναι το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας ασφαλιστικού φορέα ή η άδεια οδήγησης και δεν συγκαταλέγεται σε αυτά σχετική βεβαίωση απώλειας ή κλοπής.
Στις περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παραπέμπεται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που κατοικεί, για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδίδεται αυθημερόν.
Περαιτέρω, για την πληρέστερη ενημέρωση των διοικητικών αρχών ως προς τη διαδικασία της βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής, υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει και διαθέτει μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), ηλεκτρονικά και από απόσταση τις υπηρεσίες:
α. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση
β. Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση
γ. Ψηφιακή Bεβαίωση Εγγράφου
δ. Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στους πολίτες στη διεύθυνση
https://docs.gov.gr/
Τα παραπάνω έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα ανωτέρω έγγραφα διακινούνται ως ηλεκτρονικά ή ως έντυπα έγγραφα και έχουν την ίδια ισχύ με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου και το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά, αρκεί η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου.
Γενικότερα, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προϋποθέτει απαραίτητα έγγραφο κείμενο και δεν νοείται επί άγραφης σελίδας. Αφορά όμως μόνο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και όχι και το περιεχόμενο του εγγράφου. Το όργανο της διοικητικής αρχής ή του ΚΕΠ από το οποίο ζητείται η βεβαίωση δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο του εγγράφου, εκτός αν από αυτό (περιεχόμενο του εγγράφου) ή από σχετική δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου προκύπτει κατά τρόπο πρόδηλο τέλεση ποινικού αδικήματος ή αντίθεση στα χρηστά ήθη ή αν υπάρχει προγενέστερη ή ταυτόχρονη καταγγελία τρίτου σε σχέση με το έγγραφο επί του οποίου ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ούτε απαιτείται, κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί ξενόγλωσσου εγγράφου, να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ανεπίσημη μετάφραση αυτού (σχετ. η αριθμ. 317/2007 γνωμοδότηση του Α2 Τμήματος Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών καθώς και η με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/19787/21-8-2007 σχετική εγκύκλιος του τ. Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).
Για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των ενδιαφερομένων επί έγχαρτου κειμένου, γίνεται, από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διοικητικής Αρχής ή του ΚΕΠ – χειρόγραφα ή με ανάλογη ορθογώνια σφραγίδα – σχετική επισημειωματική πράξη, στο σώμα του κειμένου του εγγράφου, του οποίου ζητείται η παραπάνω θεώρηση (βλ. Κανονισμός Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών – έκδοση 2003).
Ο αρμόδιος υπάλληλος, βεβαιώνει, σε κάθε περίπτωση, το γνήσιο της υπογραφής του φυσικού προσώπου που υπογράφει ενώπιόν του, εφόσον το πρόσωπο αυτό επιδείξει το προβλεπόμενο από το άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ταυτοποιητικό έγγραφο σε πρωτότυπο, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του εγγράφου, επί του οποίου γίνεται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Άλλωστε, ο έλεγχος του περιεχομένου του εγγράφου άπτεται της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας στην οποία υποβάλλεται το έγγραφο αυτό, ως δικαιολογητικό, για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.