Ανακοίνωση Αξιολόγησης Συμβουλευτική Συνέντευξη

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει ότι η προθεσμία για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/20/οικ.3030/28.2.2022 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9) Εγκύκλιο, λήγει την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022. Προς διευκόλυνση των αξιολογητών η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για τη συμπλήρωση των βασικών σημείων της Συνέντευξης έως και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν τη καταχώριση των στοιχείων της Συνέντευξης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία προκειμένου να ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου 2022 η υποβολή των απόψεων-αντιρρήσεων από τους αξιολογούμενους.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, δε θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα μετά την ολοκλήρωση του σταδίου.

Διευκρινίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.