Διευκρινήσεις για την μονογονεϊκή οικογένεια

Διευκρινήσεις εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως προς τον προσδιορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας στα Προγράμματα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης».

Το Υπουργείο αναφέρεται:

  1. Η με αρ. Δ13/οικ./10747/256/6-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 792) ΚΥΑ του Προγράμματος Επίδομα Στέγασης, όπως αντικαταστάθηκε από την 71670/29-9-2021 (ΦΕΚ Β ́ 4500) ΚΥΑ.
    ΣΧΕΤ.:
  2. Η με αρ. Δ13/οικ./53923/23-7-2021 (ΦΕΚ Β ́3359) κυα του Προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ Β ́ 3554).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης», (περ. 4, άρθρο 2), η μονογονεϊκή οικογένεια, ορίζεται ως εξής:

«ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες των Προγραμμάτων, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και ένα ή περισσότερα τέκνα.»

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενες μονάδες δύναται να εντάσσονται στα ως άνω Προγράμματα ως μονογονεϊκές οικογένειες και σε περίπτωση που συντρέχει ένα από τα
ακόλουθα:
1) Το νοικοκυριό απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ενήλικο τέκνο για το οποίο προσκομίζεται απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.

2) Το νοικοκυριό απαρτίζεται από τον γονέα και ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, καθώς και από έτερο ενήλικο μέλος για το οποίο προσκομίζεται απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.