Νέο ΦΕΚ με την υποστήριξη της ΜΟΔ στους Δήμους

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Εσωτερικό Κανονισμός Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.

Συνεχίζει να προβλέπεται ότι η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αναλαμβάνει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση και διαρρύθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων για Δήμους που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια.

Προβλέπεται και η δυνατότητα απόσπασης των στελεχών της ΜΟΔ Α.Ε. σε ΟΤΑ.

Η Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Νησιωτικές και Απομακρυσμένες Περιοχές της Διεύθυνσης Διαχειριστικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών παρέχει υποστήριξη στην εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων Δράσης περιοχών ή/και υποστήριξη στην κατάρτιση σχεδίων Δράσης σε στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ. Αντίστοιχα και η Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων σε Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές.

Η Ομάδα Υποστήριξης δράσεων για Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού και δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΟΥ ΕΟΠ – ΕΚΤ) υποστηρίζει Δήμους για Αναπτυξιακά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα για την αξιολόγηση τις αιτήσεις χρηματοδότησης, και την υλοποίηση των δράσεων.

Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Περιβάλλοντος εκπονεί ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια περιοχών ή/και υποστηρίζει την κατάρτιση σχεδίων δράσης ΟΧΕ/ΒΑΑ.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/07/modorganismos.pdf