Σε ΦΕΚ η παράταση των ΣΦΗΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3704 Τεύχος Β’ 14 Ιουλίου 2022 η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142): οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι.

Με το Άρθρο 1:
Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) και παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 (Β’ 3131), οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/85477/682/14.9.2021 (Β’ 4351), την οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/9.12.2021 (Β’ 5775) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211/22.3.2022 (Β’ 1390) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), από τη λήξη της έως και την 1η.8.2022.

Άρθρο 2
Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του ν. 4936/2022 (Α’ 105) από τη λήξη της έως και την 1η.8.2022