Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμών 2023

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών οι οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών και των ΟΤΑ για το 2023. Οπως αναφέρουν οι οδηγίες η γενική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και ο συντονισμός και η εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εποπτεία στην κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών όλων των φορέων που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, με την υποχρέωση υποβολής στη Βουλή προσχεδίου και σχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και σύνοψης των προϋπολογισμών των λοιπών υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ διέπεται από βασικές αρχές (άρθρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α’ 143), σύμφωνα με τις οποίες τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε ΦΓΚ αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους (αρχή της ετήσιας διάρκειας), με την εμφάνιση όλων των εσόδων και δαπανών σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό (αρχή της ενότητας και της καθολικότητας). Ειδικότερα, τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν σε κωδικούς/λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό τους, ενώ καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα ΝΠΔΔ τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα ΝΠΙΔ τον προϋπολογισμό τους.
Η συμμόρφωση με την αρχή της ενότητας και καθολικότητας κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού προϋποθέτει την τήρηση των κανόνων περί μη ειδικού προορισμού των εσόδων και μη συμψηφισμού των δαπανών με έσοδα. Σύμφωνα με την αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων, τα έσοδα και οι δαπάνες των προϋπολογισμών προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση, ενώ οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται βάσει των διατάξεων του ν.4270/2014.
Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι.

Δείτε εδώ όλες τις οδηγίες