Και οι ΔΕΥΑ στους ενεργειακούς στόχους των δημόσιων κτηρίων

Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3794 Τεύχος Β’ 18 Ιουλίου 2022 δημοσιεύθηκε απόφαση τροποποίησης της ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» (Β’3424) ως εξής:

  1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 προστίθενται «οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης» και η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
    «1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), καθώς και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) που δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
    Για τους φορείς αυτούς τίθεται από τη δημοσίευση της παρούσας και εντεύθεν στόχος μείωσης της κατανάλω- σης ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.».
  2. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
    «3. Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΔΕΥΑ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.