Απευθείας αναθέσεις μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Το Τμήμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ εξέδωσε τις παρακάτω οδηγίες:

Σε συνέχεια τροποποίησης του άρθρου 36 του ν.4412/22016 για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, και προκειμένου για έναν ενιαίο ηλεκτρονικό τρόπο εκτέλεσης των κατ’ εξαίρεση απευθείας αναθέσεων με προϋπολογισθείσα αξία άνω των 30.000€ προμήθειας αγαθών ή/και παροχής γενικών υπηρεσιών από τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες Φορείς, παρατίθενται οι παρακάτω τεχνικές οδηγίες για την υλοποίηση αυτών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (ΠκΥ).

Α) Πρόσκληση σε έναν Οικονομικό Φορέα
Οι απευθείας αναθέσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών με πρόσκληση σε έναν Οικονομικό Φορέα δύναται να πραγματοποιούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ΠκΥ με τη δημιουργία και εκτέλεση σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης (Διαγωνισμός/RFQ) με τις εξής παραμέτρους:

1) Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ενός φακέλου (στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ δεν επιλέγεται (δεν «τσεκάρεται») η επιλογή «Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά /Τεχνική – Οικονομική»)
2) Εκτέλεση της διαδικασίας χωρίς αποσφράγιση φακέλων (στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ επιλέγεται στο «Στυλ προσφοράς για Διαγωνισμό» η τιμή «Κλειστή»)

Επισήμανση: Με αυτή την επιλογή η Αναθέτουσα Αρχή / ο Αναθέτων Φορέας έχει άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς του προσκεκλημένου Οικονομικού Φορέα, ακόμη και πριν τη λήξη του δοθέντος χρόνου για υποβολή προσφοράς και δεν απαιτείται αποσφράγιση.

3) Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία προς συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα (στην καρτέλα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ αναζητείται και επιλέγεται ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, με βάση την επωνυμία του στο ΤaxisNet καθώς και στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται ο κανόνας απάντησης «Περιορισμός σε προσκεκλημένους προμηθευτές»)

4) Προσδιορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνέχεια σχετικής συνεννόησης με το συγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα (στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται στην «Ημ/νία Δημοσίευσης» και στην «Ημ/νία έναρξης υποβολής προσφορών» την τιμή «ΑΜΕΣΩΣ», ενώ στην «Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών» τη συμφωνηθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα)

B) Πρόσκληση σε περισσότερους Οικονομικούς Φορείς
Οι απευθείας αναθέσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών με πρόσκληση σε περισσότερους του ενός Οικονομικού Φορέα δύναται να πραγματοποιούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ΠκΥ με τη δημιουργία και
εκτέλεση σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης (Διαγωνισμός/RFQ) με τις εξής παραμέτρους: Β.1. Περίπτωση που δεν προβλέπεται ή/και δεν επιτρέπεται στους Οικονομικούς Φορείς θεσμικά
η σχετική πρόσβαση, σε στοιχεία υποβληθεισών προσφορών άλλων συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων:

1) Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ενός φακέλου (στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ δεν επιλέγεται (δεν «τσεκάρεται») η επιλογή «Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά /Τεχνική – Οικονομική»)

2) Εκτέλεση της διαδικασίας χωρίς αποσφράγιση φακέλων (στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ επιλέγεται στο «Στυλ προσφοράς για Διαγωνισμό» η τιμή «Κλειστή»)

Επισήμανση: (α) Με αυτή την επιλογή η Αναθέτουσα Αρχή / ο Αναθέτων Φορέας έχει άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο της υποβληθείσας προσφοράς του προσκεκλημένου Οικονομικού Φορέα, ακόμη και πριν τη λήξη του δοθέντος χρόνου για υποβολή προσφοράς και δεν απαιτείται αποσφράγιση.
(β) Επίσης με αυτή την επιλογή οι Οικονομικοί Φορείς δεν έχουν πρόσβαση, σε στοιχεία υποβληθεισών προσφορών άλλων συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.

3) Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία προς συγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (στην καρτέλα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ αναζητούνται και επιλέγονται οι Οικονομικοί Φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, με βάση την επωνυμία του στο ΤaxisNet καθώς και στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται ο κανόνας απάντησης «Περιορισμός σε προσκεκλημένους προμηθευτές»)

4) Προσδιορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνέχεια σχετικής συνεννόησης με τους συγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται στην «Ημ/νία Δημοσίευσης» και στην «Ημ/νία έναρξης υποβολής προσφορών» την τιμή «ΑΜΕΣΩΣ», ενώ στην «Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών» τη συμφωνηθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα)

Β.2. Περίπτωση που προβλέπεται ή/και επιτρέπεται στους Οικονομικούς Φορείς θεσμικά η σχετική
πρόσβαση, σε στοιχεία υποβληθεισών προσφορών άλλων συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων):
1) Δημιουργία ηλεκτρονικού διαγωνισμού ενός φακέλου (στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ δεν επιλέγεται (δεν «τσεκάρεται») η επιλογή «Διαδικασία 2 σταδίων (Δικαιολογητικά /Τεχνική – Οικονομική»)
2) Εκτέλεση της διαδικασίας με αποσφράγιση φακέλων (στην καρτέλα ΚΕΦΑΛΙΔΑ επιλέγεται στο «Στυλ προσφοράς για Διαγωνισμό» η τιμή «Σφραγισμένες Προσφορές»)

Επισήμανση:
(α) Επιλέγεται η τιμή «Σφραγισμένες Προσφορές», άρα και υποχρεωτικά θα πραγματοποιηθεί αποσφράγιση του φακέλου, καθώς στο Σύστημα, μόνο μέσω αυτής της επιλογής δύναται οι Οικονομικοί Φορείς να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία υποβληθεισών προσφορών άλλων συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων.
(β) Με αυτή την επιλογή η Αναθέτουσα Αρχή / ο Αναθέτων Φορέας θα έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο των υποβληθεισών προσφορών των προσκληθέντων Οικονομικών Φορέων μόνο μετά την αποσφράγιση. (γ) Η αποσφράγιση πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή / τον Αναθέτοντα Φορέα ή την Επιτροπή Διαγωνισμού (εφόσον προβλέπεται ή έχει συσταθεί) μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών.

3) Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία προς συγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (στην καρτέλα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ αναζητείται και επιλέγεται ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, με βάση την επωνυμία του στο ΤaxisNet καθώς και στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται ο κανόνας απάντησης «Περιορισμός σε προσκεκλημένους προμηθευτές»)

4) Πρόσβαση Οικονομικών Φορέων σε στοιχεία υποβληθεισών προσφορών άλλων συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων, μετά την αποσφράγιση, εφόσον προβλέπεται ή/και επιτρέπεται θεσμικά (στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ να επιλέγεται ο κανόνας απάντησης «Επιτρέπεται η προβολή όρων σύμβασης, σημειώσεων και συνημμένων προμηθευτή από άλλον προμηθευτή»)
5) Προσδιορισμός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνέχεια σχετικής συνεννόησης με τους συγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς (στην καρτέλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ επιλέγεται στην «Ημ/νία Δημοσίευσης» και στην «Ημ/νία έναρξης υποβολής προσφορών» την τιμή «ΑΜΕΣΩΣ», ενώ στην «Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών» τη συμφωνηθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα)