Να διανεμηθεί ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

“Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνεργασία της Υπηρεσίας μας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κατόπιν διαβούλευσης και με το Συνήγορο του Πολίτη, εκδόθηκε ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα, στον οποίο περιγράφεται το πλαίσιο αξιών που θα πρέπει να διέπει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων που εργάζονται στο Δημόσιο” ενημερώνει με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών.


Στη σελίδα 25 του Κώδικα προβλέπεται ότι «Ο παρών Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του δημοσίου τομέα αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθώς και στους ιστοτόπους όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, εφόσον διαθέτουν υπαλλήλους που διέπονται από τις διατάξεις του. Με μέριμνα των επικεφαλής των φορέων του δημοσίου τομέα, ο Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του δημοσίου τομέα διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους τους.».

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν τον επισυναπτόμενο στην παρούσα ως άνω Κώδικα ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους τους, καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι. Επιπλέον, κάθε φορέας υποχρεούται για την ανάρτηση του Κώδικα αυτού στον ιστότοπό του.

Η παρούσα εγκύκλιος με συνημμένο τον Κώδικα έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό». Επίσης ο Κώδικας έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΔ (https://aead.gr/publications/manuals/kodikas-ithikis-epaggelmatikhs-sumperiforas- dhmosiou-tomea).