Οδηγίες για τον προγραμματισμό χρηματοδοτήσεων ΠΔΕ

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ εξέδωσε εγκύκλιο για την Εκτίμηση πληρωμών 2022 και τις προβλέψεις δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2023 – 2026 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Για την χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2022 και τον προγραμματισμό των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2023-2026, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2023-2026.
Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.
Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ΠΔΕ ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται οδηγίες για την Κατάρτιση και αποστολή των προτάσεων, για τη συμπλήρωση των πινάκων, για Όρια Δαπανών, για την εναρμόνιση παρακολούθησης εκτέλεσης δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με δαπάνες λοιπού Κρατικού Προϋπολογισμού
και για τις Προθεσμίες.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο