Το HORIZON χρηματοδοτεί το URBAN GreenUP για βιώσιμες πόλεις

Το URBAN GreenUP είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και αναπαραγωγή Πολεοδομικών Σχεδίων Επαναφοράς σε μια σειρά από ευρωπαϊκές και μη πόλεις-εταίρους. Στόχος είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των υδάτων, καθώς και η αύξηση της βιωσιμότητας των πόλεων μας μέσω καινοτόμων λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Ο κατάλογος URBAN GreenUP Nature-based solution
Ο στόχος του οδηγού είναι ο ορισμός ενός καταλόγου Nature Base Solutions (NBS) που περιλαμβάνει όλα τα πιθανά χαρακτηριστικά (τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά) καθεμιάς από αυτές. Για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τις καλύτερες επιλογές για την εισαγωγή τους στην ανάπτυξη ενός RUP, επιτρέποντας τον ορισμό διαφορετικών σεναρίων, τα οποία έχουν αξιολογηθεί για να καθορίσουν τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπό του στη βελτίωση της συμπεριφοράς της πόλης όσον αφορά τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Κατά τη διαδικασία, τα χαρακτηριστικά κάθε NBS που προσδιορίστηκε έχουν ληφθεί υπόψη, προκειμένου να είναι σε θέση να περιγραφεί ο αντίκτυπος της τεχνολογίας σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αισθητικά ζητήματα, για τα οποία χρειάστηκε να προσδιοριστούν οι KPI που έχουν λληφθεί υπόψη σε κάθε υλοποίηση για τη μέτρηση της συμπεριφοράς του NBS, καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη πλευρά, έχει ληφθεί επίσης υπόψη η διαδικασία υλοποίησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν σε αυτήν. Αυτός ο κατάλογος επιτρέπει τον εντοπισμό λύσεων λαμβάνοντας διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της πόλης/περιοχής, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τον προϋπολογισμό, τα κοινωνικά ζητήματα, το κλίμα, τις προηγούμενες εμπειρίες κ.λπ.

Κιτ καλών πρακτικών
Αυτό το κιτ θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις που βασίζονται στη φύση (NBS) για να κάνετε την πόλη σας πιο βιώσιμη και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Προσφέρει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων που καλύπτουν όλα τα στάδια της υλοποίησης του NBS: πώς να επιλέξετε το σωστό NBS, πώς να ρυθμίσετε ένα και πώς να το παρακολουθήσετε. Οι συμβουλές σε αυτό το κιτ βασίζονται στις γνώσεις του ευρωπαϊκού έργου URBAN GreenUP, το οποίο έχει αναπτύξει και εφαρμόσει «Αστικά Σχέδια Αναπροσαρμογής» σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί η πρωτοποριακή NBS για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των υδάτων και για να γίνουν οι πόλεις πιο βιώσιμες.

Στο URBAN GreenUP Nature-based solution θα βρείτε πολλά ακόμη εργαλεία.