Αντιρρήσεις Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τον νόμο τηλεργασίας

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα.
Η Αρχή υπογράμμισε αφενός ότι το υποβληθέν προσχέδιο Π. Δ/τος επαναλαμβάνει ρυθμίσεις του ν. 4807/2021 και του ΓΚΠΔ, χωρίς να εξειδικεύει ειδικότερα ρυθμιζόμενα ζητήματα.
Αφετέρου η Αρχή εφιστά την προσοχή στον καθορισμό του ρόλου του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την προβλεπόμενη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα.

Επίσης επισημαίνει ότι από την διατύπωση του υποβληθέντος προσχεδίου προκύπτει ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό του σκοπού και τον καθορισμό των μέσων για την επίτευξή του και ως εκ τούτου αναλαμβάνει ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας (από κοινού με κάθε φορέα).

Παρατηρείται ότι το υποβληθέν προσχέδιο πρέπει να αναλύει και να εξειδικεύει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων, να καθορίζει τις επιμέρους επεξεργασίες δεδομένων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της τηλεργασίας, να καθορίζει τον ρόλο του φορέα που παρέχει.

Αναφορικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ήχου) που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της τηλεργασίας παρατηρείται ότι πρέπει να γίνει αναδιατύπωση της σχετικής παραγράφου.
Επιπλέον, και κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας αρχής της ελαχιστοποίησης της δεδομένων προτείνεται να εισαχθεί ως καταρχήν απαγόρευση η επεξεργασία της κατηγορίας των δεδομένων εικόνων και κινούμενων εικόνων (κάμερα),


Διαβάστε εδώ όλη τη γνωμοδότηση