Χαρακτηρισμός δικτύων διέλευσης ως χαμηλής όχλησης

Με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ γίνεται εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «χαμηλής όχλησης», που αφορά κυρίως τα δίκτυα διέλευσης και την ηλεκτρονική υποβολή τους για την αδειοδότηση.

Με την ΚΥΑ γίνεται κατηγοριοποίηση και προσδιορίζονται τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, προσδιορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας τους με απλοποιημένη διαδικασία, ο τρόπος καταβολής των τελών, ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές και κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

Η ΚΥΑ αφορά εγκατάσταση ή και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή και επισκευής δικτύων και, αφετέρου, καθορισμό απλοποιημένων διαδικασιών για την υλοποίησή τους.

Πεδίο Εφαρμογής
Ως «έργα χαμηλής όχλησης» χαρακτηρίζονται τα έργα εγκατάστασης ή και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή και επισκευής δικτύων τα οποία εξαιρούνται από τη διαδικασία χο- ρήγησης δικαιωμάτων διέλευσης του Παραρτήματος Χ του ν. 4070/2012, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 151 του ν. 4727/2021. Στα ως άνω έργα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έργα εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών.
Οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως «χαμηλής όχλησης» περιγράφονται στο Άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ενός έργου ως «Χαμηλής Όχλησης»
«έργο χαμηλής όχλησης» θεωρείται εφόσον ικανοποιεί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α. Τεχνική εκσκαφής: Θα πρέπει το έργο της εκσκαφής να πραγματοποιείται με την τεχνική χαμηλής όχλησης “micro-trenching” ή “mini trenching” όπως περιγράφο- νται στις Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) L.153: Mini-trench installation technique, L.154: Micro-trench installation technique και το L.155: Low impact trenching technique for FTTx networks όπως εκά- στοτε ισχύουν, περιλαμβανομένων και των αναγκαίων φρεατίων.

β. Χωροθέτηση εκσκαφής: Το έργο της εκσκαφής δύναται να πραγματοποιείται σε πάσης φύσεως δρόμους και πεζόδρομους. Επιπλέον δύναται να εκτελείται και επί πεζοδρομίων για την εγκατάσταση καμπινών και για την πραγματοποίηση τομών επί αυτών για την σύνδεση των κτιρίων. Διευκρινίζεται ότι οι οικίσκοι ρητά εξαιρούνται από την παρούσα διαδικασία.

γ. Διαστάσεις διατομής εδάφους (μέγιστα επιτρεπτά όρια):
αα. Διαστάσεις τομής εδάφους: Πλάτος έως 10 εκατοστά (cm), βάθος εκσκαφής έως 45 cm.
ββ. Διαστάσεις φρεατίων: Εμβαδό έως 1,4 τετραγωνικά μέτρα (μ2), βάθος εκσκαφής έως 100 cm.
ββ1. Διαστάσεις συνοδών φρεατίων καμπινών: Εμβαδό έως 2,1 μ2, βάθος εκσκαφής έως 160 cm.
γγ. Διαστάσεις τομής πεζοδρομίου: Πλάτος έως 50 cm, βάθος εκσκαφής έως 50 cm.
δδ. Διαστάσεις καμπίνας: Πλάτος έως 180 cm, Βάθος έως 80 cm, Ύψος έως 210 cm, βάθος εκσκαφής έως 80 cm. Σε περίπτωση που η καμπίνα εγκατασταθεί επί πεζοδρομίου, το ελάχιστο ενιαίο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μην είναι μικρότερο από 70 cm.
δ. Οι εργασίες υλοποίησης του έργου δύνανται να διακρίνονται σε έως πέντε (5) τμήματα, κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός είκοσι μία (21) ημερολογιακών ημερών, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς του οδοστρώματος στην προηγούμενη κα- τάσταση, με την εξαίρεση των κάθετων τομών επί πεζο- δρομίων, οι οποίες θα πρέπει να αποκαθίστανται εντός (2) εργάσιμων ημερών.

εε. Να μην απαιτείται εκτροπή στην οδική κυκλοφορία των οχημάτων όσο διαρκούν τα έργα για διάστημα μεγα- λύτερο των τριών (3) ωρών ανά τμήμα έργου ημερησίως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας.

στ. Να υλοποιείται επί οδών στις οποίες το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α’ 57), εφεξής «ΚΟΚ», είναι έως 60 χιλιόμετρα/ώρα, καθώς και σε οδούς που διατρέχουν πε- ριοχές εκτός σχεδίου πόλεως (υπεραστικές), στις οποίες το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες διατάξεις του ΚΟΚ είναι έως 90 χιλιόμετρα/ώρα.

ζ. Εφόσον πρόκειται για έργο εγκατάστασης, να περιλαμβάνει, πέρα από τις διαμήκεις τομές, και το σύνολο των εκσκαφών που θα απαιτηθούν επί του οδοστρώματος για τις κάθετες τομές για τις συνδέσεις κτηρίων.

η. Από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντι- κή διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4, του άρθρου 5 και του άρθρου 6 του Παραρτή- ματος Χ του ν. 4070/2012.

  1. Ένα έργο επέκτασης δικτύων χαρακτηρίζεται ως «έργο χαμηλής όχλησης» εφόσον αφορά:
    α. τη σύνδεση κτηρίων σε ήδη εγκατεστημένη ή υπό εγκατάσταση, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, υποδομή οπτικών ινών κατά μήκος οδού, είτε
    β. τη σύνδεση κτηρίων τα οποία δεν είχαν ανεγερθεί κατά την εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών που έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρού- σας απόφασης, είτε
    γ. τις αναγκαίες επεκτάσεις επί του πεζοδρομίου για τις συνδέσεις κτηρίων του σημείου ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Δείτε εδώ όλο το ΦΕΚ